فراخوان کنگره خلق برای تقویت مبارزه

دیوان ریاست مشترک کنگره خلق به مناسبت ۳۵مین سالگرد مقطع ۱۵ اگوست بیانیه‌ای را منتشر و خواستار تقویت و تحکیم سنگرهای مبارزه برای آزادی شد.

   دیوان ریاست مشترک کنگره خلق با انتشار بیانیه‌ای ۳۵مین سالگرد جشن خیزش نوین ۱۵ اگوست را که دیوارهای ترس از استعمارگری و نسل کشی را درهم شکسته و روح پیروزی را برای ما خلق کرد، به رهبر آپو خالق این مقطع جدید، تمامی رفقا و خلق قهرمانمان و بشریت مترقی تبریک گفت.

   متن این بیانیه بدینقرار است؛
   به مناسبت سی و پنجمین سالگرد مقطع تاریخی ۱۵ اگوست با گرامیداشت یاد و خاطره فرمانده عگید، یاد و خاطره دیگر شهدای ۱۵ اگوست را گرامی داشته و در چارچوب آزادی رهبر آپو و خلقمان، بار دیگر پایبندی به یاد و خاطره شهدایمان را تجدید می‌کنیم.

   در مقابله با فاشیسم ۱۲ سپتامبر که تلاش نمود روح انقلابی حزب کارگران کردستان را به عنوان آخرین قیام کردها در زندان درهم شکند، مقاومتی که در زندان آمد با روح ۱۴ ژوئیه اغاز شد، با روح پیروزی برآمده از ۱۵ اگوست منقش گشته و به اهداف خود دست یافت. کسانی که با روح پیروزی به مقاومت دست زدند، به پیروزی دست یافتند.

   این روح مبارزه انقلابی که  از سوی رهبر آپو خلق گردید، با روح آزادیخواهانه خلقمان، کردستان را درنوردیده و در گستره خاورمیانه خود را تمامی خلقهای این منطقه و انسانهای مترقی رساند. در خاورمیانه که اکنون جنگ سوم جهانی در آن جریان دارد، پیشاهنگان رزمنده خود را پارادایم آزادی رهبر آپو تجهیز کرده و حافظان آینده آزاد خلقهای ما تبدیل و در تغییر دمکراتیک منطقه ما، از نقشی اساسی برخوردار است.

   رژیم دولت فاشیستی که اردوغان-باخچلی آن را نمایندگی می‌کند، کشتار و نسل‌کشی کردها  را که از طریق کودتای ۱۲ سپتامبر نتوانستند کسب کنند، اکنون میخواهند تحقق بخشند. حتی اگر هزینه این مساله صرف تمامی منابع دولت نیز باشد، خواهان نابودی دستاوردهای کردها در منطقه است. با چنین هدفی درصدد هستند جنوب کردستان را کاملا به اشغال خود درآورده و به روژآوای کردستان حمله نموده و از این طریق دستاوردهای کردها را از میان بردارند.

   اما به رغم تمامی سیاستهای جنگ ویژه نیز قادر نشده است مقاومت برای دست‌یابی به دمکراسی و آزادیخواهی خلق کرد را از میان بردارد. بالعکس، این مساله ترکیه را در رابطه بامساله اجتماعی-اقتصادی تضعیف کرده و به آستانه ورشکستگی سوق داده است. به رغم آنکه اردوغان سیستم مافیای دولتی فاشیست و متمرکزی را نیز ایجاد کرده است، اما قادر نخواهد شد در مقابل فروپاشی سیاسی و اقتصادی این سیستم مقابله نماید. اردوغان سیستم دولت فاشیستی خود را بر انکار و نابودی کردها متکی کرده و اکنون در سراشیبی زوال قرار گرفته است.

   در این راستا تمامی نیروهای کردستانی وظیفه دارند که متفقا از فرایند زوال و فروپاشی فاشیسم استقبال به عمل آورده و در این راستا همدوش یکدیگر عمل نمایند. رژیم فاشیست ترک دشمنی با دستاوردهای خلق کرد و نه صرفا حزب کارگران کردستان و شمال کردستان را هدف خود قرار داده است. از همین رو با حمله به روژآوا و جنوب کردستان، تمامی دستاوردهای خلقمان را مورد حمله قرار می‌دهد. در شرایط موجود کنونی میتوان به جای سیستم دولت فاشیستی، دینامیزمهای دمکراسی را در ترکیه و در چارچوب ملت دمکراتیک برای خلقمان پیش برده و سیستم اجتماعی جدیدی ایجاد گردد. وظیفه تاریخی دینامیزمهای دمکراسی است که با قدرتمندترین شیوه در صفوف این مبارزه جای گیرند.

   مخاطب راه حل مسائل و مشکلات ترکیه که به گره کوری تبدیل شده است،  رهبر آپو است که در امرالی در حصر به سر می‌برد. نیروهای دمکراسی در ترکیه لازم است که بر این نکته واقف باشند: منبع اساسی بحران در ترکیه مساله کرد است، تا زمانی که انزوای آقای اوجالان و شرایط اسارت وی همچنان تداوم داشته باشتد، امکان حل و فصل این مساله وجود ندارد. باید مبارزه برای آزادی اوجالان گسترش یابد. آزادی رهبر آپو تامین کننده آزادی خلقهای کردستان، ترکیه و خارومیانه است.

   از همین رو بر زنان و جوانانی که پیشاهنگان خلقهای کردستان و خاورمیانه به شمار میروند، تمامی نیروهای طرفدار آزادی و دمکراسی پیوستن به صفوف مبارزه را به عنوان استراتژیکترین وظیفه خود قلمداد کرده تا سی و ششمین سال مقطع تاریخی ۱۵ اگوست به نتایج خود دست یابد. از تمامی کسانی که خواهان ایفای نقش در کارزار تاریخی درهم شکستن فاشیسم هستند دعوت می‌نماییم که با عشق و خروش مبارزه برای آزادی، سنگرها را پر نمایند. در این مرحله، زمان پر کردن سنگرها فرا رسیده است. صحیح‌ترین پاسخ به رهبر آپو، شهدای ۱۵ اگوست و خلقهامیان و تاریخ ما چنین اقدامی است.

   در سی‌و‌ششمین سال مبارزه، جشن بازخیزی نوین ۱۵ اگوست، برای تمامی رفقایمان و خلقمان آرزوی موفقیت و پیروزی داشته و جشن بازخیزی را بار دیگر شادباش می‌گوییم.