فعالین سیاسی جنوب کردستان: جنایات رژیم ترکیه در تاریخ اقلیم کردستان به ثبت خواهد رسید

جمعی از فعالین سیاسی شهر هولیر، با انتقاد از انفعال و سکوت مقامات و جناح های سیاسی در برابر تجاوز و اشغالگری آشکار ارتش ترکیە در اقلیم کردستان اعلام کردند، تا این لحظە حکومت اقلیم و پارلمان در مقابل تجاوزات آشکار رژیم ترکیە در خاک اقلیم واکنشی نشان ندادە

جمعی از فعالین سیاسی شهر هولیر، با انتقاد از انفعال و سکوت مقامات و جناح های سیاسی در برابر تجاوز و اشغالگری آشکار ارتش ترکیە در اقلیم کردستان اعلام کردند، تا این لحظە حکومت اقلیم و پارلمان در مقابل تجاوزات آشکار رژیم ترکیە در خاک اقلیم واکنشی نشان ندادەاند.

 

در ادامە فعالیتها علیە اشغالگری ارتش متجاوز ترکیە علیە جنوب کردستان، تعدادی از فعالین سیاسی شهر هولیر طی مصاحبەای با خبرگزاری روژ نیوز، پیام خود را بە سیاستمداران و احزاب سیاسی این بخش از کردستان اعلام کردند.

 

فازل عباس، یکی از فعالین سیاسی هولیر بە روژنیوز گفت، متاسفانە تا این لحظە حکومت و پارلمان اقلیم کردستان وظایف خود در قبال اشغالگریهای ارتش ترکیە بجا نیاوردەاند.

 

او دلیل سکوت دولت و پارلمان در برابر این تجاوز آشکار را، منافع اقتصادی و ارتباطات پنهانی احزاب و سیاستمدارن با رژیم ترکیە دانستە گفت، در آیندە تاریخ آنچە رژیم ترکیە در اقلیم کردستان علیە خلق کرد انجام می دهد را بازگو خواهد کرد.

 

گوران جلال یکی دیگر از فعالین سیاسی گفت، با اعلام آنکە تمام مسائل در اقلیم کردستان بە سیاست گرە خوردە، یکی از دلایل انفعال مقامات حکومت و پارلمان اقلیم در برابر این اشغالگری را عدم اتحاد بین احزاب و جریانات سیاسی دانستە است.

 

او ریشە بسیاری از مشکلات در این بخش از کردستان را سیاست منفعت طلبی حزبی و جریانات سیاسی عنوان کردە است.