ك.ژ.ك: برای حمایت از مردم عفرین به خیابانها سرازیر شوید

شورای هماهنگی کنفدرالیسم زنان کردستان در رابطە با خطر قتل علام شهروندان غیرنظامی عفرین توسط رژیم اشغالگر ترکیە و تبهکاران همپیمان آن طی بیانیەای از همە مردم آزادیخوە در سراسر جهان خواست بە خیابانها بیایند.

شورای هماهنگی کنفدرالیسم زنان کردستان در رابطە با خطر قتل علام شهروندان غیرنظامی عفرین توسط رژیم اشغالگر ترکیە و تبهکاران همپیمان آن طی بیانیەای از همە مردم آزادیخوە در سراسر جهان خواست بە خیابانها بیایند.

 

شورای هماهنگی کنفدرالیسم زنان کردستان در بیانیە خود آوردە است، زمان آن فرا رسیدە کە برای دفاع از کرامت بشر با اتحاد و همبستگی بە پاخیزیم و جهانیان را در رابطە با جنایت جنگی و خطر قتل عام کردها آگاە سازیم.

 

ک.ژ.ک خاطر نشان می‌کند کە از زمان آغاز حملات بە عفرین تاکنون خلق کرد اعم از زن و مرد بە همراە هزاران نفر از آزادیخواهان در خیابانها حضور دارند و حملات رژیم ترکیە علیە عفرین را محکوم می کنند.

 

حملات رژیم ترکیە و گروههای تروریست همپیمان آن  با هدف اشغال شهر عفرین بە بالاترین حد خود رسیدە است. اگر مردم روی مسئلە عفرین تمرکز کنند با توجە بە اخباری کە از عفرین منتشر می شود بر عمق فاجعە انسانی در این منطقە پی می برند. همانگونە کە در سرکانی، تل حمیص، جزعا و کوبانی در مقابل داعش مقاومتی بی نظیر انجام شد، امروز نیز در عفرین مقاومتی بزرگ در جریان است. عفرین بە نمایندگی از بشریت در برابر فاشیسم، برای آزادی زنان و جامعەای آزاد مقاومت می کند.

 

اکنون زمان آن رسیدە کە برای دفاع از کرامت بشریت همە کردها و آزادیخواهان سراسر جهان با اتحاد و همبستگی بە خیابانها سرازیر شوند و جامعە بشری را از جنایات رژیم ترکیە آگاە سازند.

 

شورای هماهنگی ك.ژ.ك می افزاید، باید از کشتار غیرنظامیان توسط رژیم اشغالگر ترکیە در عفرین کە هم اکنون در جریان است جلوگیری کنیم. بە همین خاطر از همە جوانان کرد خواستاریم با شعار همە جا عفرین است، و در همە جا مقاومت ادامە دارد راهی عفرین شوند و مرزها را از بین ببرند. ما از خلقهای سراسر جهان و مدافعان حقوق بشر  خواستاریم تلاشهای رادیکال خود برای پایان دادن بە جنگ نابرابر در عفرین را افزایش دهند.

 

ك.ژ.ك همچنین با اشارە بە سکوت سازمان ملل متحد در برابر جنایات جنگی در عفرین، موضعگیری سازمان ملل در رابطە با حملات اشغالگرانه بە عفرین را شرم‌آور خوانده و می‌گوید مقاومت عفرین درسی بزرگ و تاریخی بە اردوغان و ارتش ترکیە خواهد داد و در نهایت پیروز می‌شود.