لیست اسامی زندانیانی که دست به اعتصاب غذا زده‌اند

طی رویدادی تاریخی، در زندان‌های کردستان و ترکیه ۲۲۶ زندانی به منظور شکستن حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان و زمینه‌سازی برای آزادی وی دست به اعتصای غذای نامحدودی و بدون بازگشت زده‌اند

اعتصاب غذای نامحدود و بدون بازگشت زندانیان پ.ک.ک و پاژک در راستای شکستن حصر و انزوای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان ادامه دارد. پیش از این لیلا گووَن ریاست مشترک ک.ج.د و پارلمانتار جولمرگ از لیست حزب دمکراتیک خلق‌ها دست به اعتصای غذای نامحدود زده بود که همچنان نیز ادامه دارد.

 

متعاقب این اقدام لیلا گووَن زندانیان آزادیخواه در ۲۷ نوامبر به اعتصاب غذای نامحدود و بدون بازگشت دست زدند. بدین شیوه در زندان‌های کردستان و ترکیه ۲۲۶ زندانی آزادیخواه در اعتصاب غذای نامحدود و بدون بازگشت به سر می‌برند.

 

براساس اطلاعات کسب شده از سوی وکلا، اسامی زندانیانی که دست به اعتصاب غذای نامحدود و بدون بازگشت گرفته‌اند به شرح ذیل است:

 

اسامی اعتصاب کنندگان: 

         

هشتم نوامبر ۲۰۱۸ / ١٧ آبان ١٣٩٧:

لیلا گووَن- زندان گروه E زنان- آمد       

 

۱۶ دسامبر ۲۰۱۸ / ٢۵ آذر ١٣٩٧:

هاجر خلیل یوسف- زندان زنان گبزِی

روشن بوزان- زندان زنان گبزِی

اُزلم اوزدمیر- زندان زنان گبزِی

آیتن گولسوم- زندان زنان گبزِی

اُزلم سویلر- زندان زنان گبزِی

ابراهیم کایا- زندان گروه F – شماره‌ی یک کاندیرای

امید چاملیبل- زندان گروه F – شماره‌ی یک کاندیرای

یوسف باشاران- زندان گروه F – شماره‌ی یک کاندیرای

گووَن ساوُری‌اوغلو- زندان گروه F – شماره‌ی یک کاندیرای

رضوان گووَن: زندان گروه F – شماره‌ی یک کاندیرای

نجلا آتک: زندان گروه F – شماره‌ی یک کاندیرای

محمد بوزداغ: زندان گروه L  پاتنوس

جنگاور آیکول: زندان شماره ۲ خارپت

آتیلا جوشکون اوزر: زندان گروه L  پاتنوس

عمر کابول: زندان گروه L  پاتنوس

عبدالله کزل کایا: زندان گروه L  پاتنوس

متین سرهات: زندان شماره ۱ خارپت

هارون آلکان: زندان شماره ۱ خارپت

موسی جاندمیر: زندان شماره ۱ خارپت

سرجان گوموش: زندان گروه D-  آمد

رضوان کایا: زندان گروه D-  آمد

نعمت‌الله جینکلیچ: زندان گروه D-  آمد

حایاتی اوزوم: زندان گروه D-  آمد

جنید آسلان: زندان گروه D-  آمد

جیهان تامور: زندان فوق امنیتی وان 

باریش قهرمان: زندان فوق امنیتی وان

شاهین اونجو: زندان فوق امنیتی وان

عظیم سوکَمن: زندان فوق امنیتی وان

بختیار کمال حسن: زندان فوق امنیتی وان

اَوین کایا: زندان گروه E  آمد

کبریه اورن: زندان گروه E  آمد

هلال اولمز: زندان گروه E  آمد

 

۱۷ دسامبر ۲۰۱۸ / ٢۶ آذر ١٣٩٧:

علی بکتاش: زندان گروه T طرابوزان

دلگش یاشار: زندان گروه T طرابوزان

عبدالله آیدین: زندان گروه T طرابوزان

اسما باشکالا: زندان زنان باکرکوی

بلگین کانات: زندان زنان باکرکوی

زوزان کوتوم: زندان زنان باکرکوی

ریحان جوشموشلو: زندان زنان باکرکوی

احمد عثمان: زندان گروه F شماره ۱- تکیرداغ

سیحان کورد: زندان گروه F شماره ۱- تکیرداغ

یعقوب کایماز: زندان گروه F شماره ۱- تکیرداغ

رمضان چپر: زندان گروه F  ادرنه

زرتشت اودونجو: زندان گروه F  ادرنه

آدام آرسلان: زندان گروه F  ادرنه

اوزگور گوربوز: زندان گروه T طرابوزان

آدام اوزتورک: زندان گروه T طرابوزان

جمال نارجی: زندان گروه T طرابوزان

اسماعیل برکان: زندان گروه T طرابوزان

حلمی اوزسوی: زندان گروه T طرابوزان

مظلوم اوزگار: زندان گروه T طرابوزان

خلیل تمل: زندان گروه T طرابوزان

سادتین یاشار: زندان گروه F  شماره ۲ کاندیرای

توران گونانا: زندان گروه F  شماره ۲ کاندیرای

مسعود آتش: زندان گروه F  شماره ۲ کاندیرای

 

۲۰ دسامبر ۲۰۱۸ / ٢٩ آذر ١٣٩٧:

فیگن شاهین: زندان گروه T برهانیه

امین کیلیچ: زندان گروه T برهانیه

گلستان تکین: زندان گروه T برهانیه

چیغدم شاکار: زندان گروه T برهانیه

 

۲۶ دسامبر ۲۰۱۸ / ۵ دی ١٣٩٧:

امید آکگوموش: زندان گروه F شماره ۲ تکیرداغ

احمد عارف یویلور: زندان گروه F شماره ۲ تکیرداغ

روگر تیریژ اوزالپ: زندان گروه F شماره ۲ تکیرداغ

عبدالرحمن ییلماز: زندان گروه T اُدمیشه

اوغور چیچک: زندان گروه T اُدمیشه

محمد کاپلان: زندان گروه T اُدمیشه

سرحات گوزل: زندان گروه T اُدمیشه

سرکان ارن: زندان گروه F  خارپت

احمد تکین: زندان گروه F  خارپت

یاسین گونگور: زندان گروه F  خارپت

صالح جبه: زندان گروه L  پاتنوس

دیلان بارین: زندان گروه L  پاتنوس

 

۵ ژانویه ۲۰۱۹ / ١۵ دی ١٣٩٧:

مسعود جانبی: زندان گروه L آلانیا

رمضان سایان: زندان گروه L آلانیا

نوین گوکچه: زندان گروه L آلانیا

زلال باشبوغا: زندان گروه L آلانیا

سراج کسکین: زندان  شماره یک باندرما

آگید ییلماز: زندان  شماره یک باندرما

انگین اُکوتجو: زندان  شماره یک باندرما

شیخموس جان: زندان  شماره یک باندرما

زنار دوغان: زندان  شماره یک باندرما

سردار تاشکین: زندان  شماره ۲ باندرما

اکرم گون: زندان  شماره ۲ باندرما

مکاییل مونگان: زندان  شماره ۲ باندرما

اینان سویلمز: زندان  شماره ۲ باندرما

سیپان کارابولوت: زندان  شماره ۲ باندرما

مظلوم جسور: زندان کاپسوت، بالکسیره

معتصم ارطغرل: زندان کاپسوت، بالکسیره

طارق آلیجی: زندان کاپسوت، بالکسیره

محمد آشکارا: زندان کاپسوت، بالکسیره

اُزکان کارت: زندان شماره ۲ قیصریه،  گروه T

بولنت اوزتورک: زندان شماره ۲ قیصریه،  گروه T

م. آیدین سوگوت: زندان شماره ۲ قیصریه،  گروه T

م. امین آککوش: زندان شماره ۲ قیصریه،  گروه T

امرالله آبی: زندان شماره ۲ قیصریه،  گروه T

بریوان بیتمن: زندان زنان قیصریه

ماشالله اربی: زندان زنان قیصریه

مرگه پولاد: زندان زنان قیصریه

اوگور توگییلدیز: زندان گروه T شماره ۲

سلمان بویوکتاپ: زندان گروه T شماره ۲

عمر کایا: زندان گروه T شماره ۲

محمد اونگور: زندان گروه T شماره ۲

کمال یگیت: زندان گروه T شماره ۲

سمرا آخان: زندان گروه T شماره ۲

سبیحه اوندر: زندان گروه T شماره ۲

عیسی اشسز: زندان گروه F شماره ۱

مراد ارگن: : زندان گروه F شماره ۱

ارگول تونجای: : زندان گروه F شماره ۱

ادیب آکیلدیز: : زندان گروه F شماره ۵

جیهان دمیر: زندان گروه F شماره ۵

حکمت اولچر: زندان گروه F شماره ۵

ابراهیم اوزداش: زندان سیلویری شماره ۵

حسین ییلدز: زندان سیلویری شماره ۵

اردال امچ: زندان گروه T شماره ۱

دنیز ازدمیر: زندان گروه T شماره ۱

محمد فاتح بینگول: زندان گروه T شماره ۱

سرحات ییلدرم: زندان گروه T شماره ۱

مراد کارااسلان: زندان گروه T شماره ۱

حالف ییگیت: زندان گروه T شماره ۱

فرات ارتونچ: زندان گروه T شماره ۱ زندان آمد

رجب بال: زندان گروه T شماره ۱ زندان آمد

مظلوم دیلک: زندان گروه T شماره ۱ زندان آمد

عدنان یغیتکین: زندان گروه T شماره ۱ زندان آمد

فاروق ؟:  زندان گروه T شماره ۱ زندان آمد

شرف‌الدین کرد: زندان گروه T  کارابوک

مراد کوزات: زندان گروه T  کارابوک

علی حیدر الیاقوت: زندان گروه T  کارابوک

دلیلا روژ اکمن: زندان گروه M بایبورت

فاطمه ییلدریم: زندان گروه M بایبورت

ساوگی آکا گوندوز: زندان گروه M بایبورت

بایرام دمیرخان: زندان گروه E ماردین

ودات دویوش: زندان گروه E ماردین

ماهسون شن: زندان گروه E ماردین

زانا ییلماز: زندان گروه E ماردین

شریف دمیرتاش: زندان گروه E ماردین

باریش آککوش: زندان گروه E ماردین

بیردال آبای: زندان گروه E ماردین

سونای یامان: زندان سِوَرک

سوزدار چیچک: زندان سِوَرک

سرحات ییلماز: زندان سِوَرک

دلشاد ؟ : زندان سِوَرک

مظلوم سلجوق: زندان گروه F شماره ۲ تکیرداغ

عصمت تاش: زندان گروه F شماره ۲ تکیرداغ

 

۶ ژانویه ۲۰۱۹ / ١۶ دی ١٣٩٧:

سینان چلیک: زندان گروه T شماره ۱ شهر اورفا

علی اردم: زندان گروه T شماره ۱ شهر اورفا

رضا یوکسک باغ: زندان گروه T شماره ۱ شهر اورفا

محمد ایلگون: زندان گروه T شماره ۱ شهر اورفا

انور کانماز: زندان گروه T شماره ۱ شهر اورفا