مادران اعتصاب کنندگان: خواست فرزندانمان، خواست ما است

مادران افرادی که در مخالفت با انزوای رهبر خلق کرددست به اعتصاب غذا زده‌اند اعلام کردند که آنها حامی مطالبات فرزندانشان هستند

در مخالفت با انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کرد، عبدالله اوجالان، مقاومت اعتصاب کنندگان با پیشاهنگی لیلا گوون همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر مادران اعتصاب کنندگان نیز دو روز است که در شعبه آمد بنیاد حقوق بشر ، دست به اعتصاب غذا زدهاند.

هزاران نفر دست به اعتصاب غذا زدهاند

ساجیه دولان که فرزندش با نام عگید دولان از سال ٢٠١۶ در زندان به سر میبرد اظهار داشت: لازم است که انزوا فورا خاتمه یافته و اعتصاب غذاها پایان یابند. مادر عگید در این رابطه گفت: فرزندم از ١ مارس در زندان گریسون دست به اعتصاب زده است. آخرین باری که به دیدار وی رفتم وضعیت جسمی وی مساعد نبود. اما از روحیهی خوبی برخوردار بود. مطالبات فرزندانمان، مطالبات ما هستند. عدم واکنش به مطالبات این اعتصاب کنندگان نشانهی بیعدالتی در این کشور است. رئیس جمهور هم اکنون نیز میگوید برادارن کرد من؛ رسم برادری اینگونه است؟ اگر ما خواهر و برادر یکدیگر هستیم، پس باید صدای هزاران انسان اعتصاب کننده را بشنود. دولان در ادامه اظهار داشت: در آخرین دیدار با فرزندم دیدم که از تصمیم اعتصاب غذا و پیوستن به آن خوشحال بوده و از مادرش خواسته است که نگرانی نداشته باشند.

 

این انزوا علیه خلق ماست

یکی دیگر از زندانیانی که از ١ مارس تا به کنون دست به اعتصاب غذا زده است محمد گل نام دارد که در زندان گروه T امد زندانی است. نورتن گل مادر محمد نیز در این رابطه اظهار داشت: آخرین بار روز سه‌شنبه با وی حرف زدم، به جرات میتوانم اعلام کنم که ابدا از وضعیت جسمی مساعدی برخوردار نیستند. فرزندم 10 کیلو وزن از دست داده و میگوید تا زمانیکه انزوا خاتمه نیابد اعتصاب غذای خود را ادامه خواهد داد. ما حامی مطالبات و خوواسههای فرزندانمان هستیم. دو روز است که ما در شعبه  آمد بنیاد حقوق بشر دست به اعتصاب غذا زدهایم تا از فرزندانمان حمایت کنیم. زیرا انزوا در ضدیت با خلق ما است.

 

نورتن گل در خاتمه اظهار داشت لازم است که انزوا پایان یابد، لازم است صدای ما شنیده شود، در صورتیکه انزوا پایان نیابد و صدای ما شنیده نشودف ما اقدامات و فعالیتهای خود را در مناطق دیگری همچنان ادامه میدهیم.