مقاومت لیلا گوون ٩٢ روز را پشت‌سر گذاشت

​​​​​​​مقاومت لیلا گوون، ریاست مشترک ک.ج.د به منظور پایان دادن به انزوای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان، در ٩٢مین روز همچنان ادامه دارد

اعتصاب غذای لیلا گوون ریاست مشترک ک.ج.د و پارلمانتار جولمرگ ه.د.پ به منظور پایان دادن به انزوای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان شروع شده است امروز وارد روز ٩٢ خود شده است.

 

این اعتصاب غذا که علیه انزوای عبدالله اوجالان با پیشاهنگی ریاست مشترک کنگره‌ی جوامع دمکراتیک آغاز شده است، در آمد، هولیر، فرانسه، مخمور، شنگال و سلیمانیه ادامه دارد. گوون به منظور پایان دادن به انزوای رهبر خلق کرد از ٨ نوامبر/١٧ آبان دست به اعتصاب غذا زده است، امروز وارد ٩٢ روز این اعتصاب شده است.

 

اعتصاب اعضای حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز که با همان هدف آغاز شده است امروز وارد روز ٧٩ شده است. اعتصاب غذای ١۴ سیاستمدار و فعال کردستانی در استراسبورگ و ایمام شیش نیز در گالری انگلستان روز ۵٣ خود را طی می‌کند. اعتصاب غذای گروه نخست نیز که در ١۶ دسامبر در زندان‌های ترکیه شروع شده بود در ۵۴مین روز خود قرار دارد.

 

اکنون در زندان‌های کردستان و ترکیه ٢٩١ زندانی سیاسی کرد در اعتصاب غذای نامحدود قرار دارند.