ممنوعیت عبور و مرور در ۵ ناحیه در جولمیرگ

استاندار جولمیرگ ۵ ناحیه را برای مدت ۱۵ روز به عنوان مناطق امنیت ویژه اعلام نموده و عبور و مرور در این مناطق را ممنوع کرد.

  در نتیجەی قرار استاندار ترک جولمیرگ، عبور و مرور در ۵ ناحیه در مرکز و مناطق جولمیرگ به بهانەی امنیت از امروز بمدت ۱۵ روز ممنوع خواهد بود.