نماینده ه.د.پ بازداشت و آزاد شد!

دیلان درایت‌ تاشدمیر نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها شهر آگری و سخنگوی مجلس زنان این حزب بعد از بازداشت در فرودگاه آتاترک، مورد بازجویی قرار گرفت

دیلان درایت‌ تاشدمیر نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها شهر آگری و سخنگوی مجلس زنان این حزب بعد از بازداشت در فرودگاه آتاترک، مورد بازجویی قرار گرفت

 

پلیس ترکیه دیروز برای ساعاتی این نماینده ه.د.پ را به بهانه ارتباط با پرونده ک.ج.ک، در فرودگاه بازداشت استانبول نمود. این بازجویی پس از چند ساعت پایان یافت و تاشدمیر آزاد شد. در مدت بازداشت، این نماینده ه.د.پ مورد بازجویی پلیس قرار گرفته است.

 

گفته شده که هدف پلیس از بازداشت وی، جنبه‌ای قانونی نداشته و تنها برای ایجاد جنگ روانی برعلیه نمایندگان حرب دمکراتیک خلق‌ها می‌باشد.