ه.پ.گ مشخصات شهدای الکه را اعلام کرد

مرکز خبررسانی ه.پ.گ با انتشار بیانیه‌ای مشخصات ۲ گریلای شهید الکه را اعلام کرد.

  مرکز خبررسانی نیروهای مدافع خلق کردستان ه.پ.گ با انتشار بیانیه‌ای مشخصات ۲ گریلای جانباخته‌ی زن را اعلام کرد.

  ه.پ.گ اعلام کرد، " روز ۱۲ ژوئن /۲۲ خرداد در میان نیروهایمان و ارتش اشغالگر ترکیه درگیری رویداد. در این درگیری که تعداد بسیاری از نیروهای دشمن کشته و زخمی شدند، رفقایمان مزگین آوستا و خملین جولمیرگ با قهرمانی مبارزه کرده و به شهادت رسیدند. "

  در ادامه‌ی بیانیه‌ی ه.پ.گ آمده است:

  "هیچگاه فداکاری رفقایمان کە برای حسابخواهی از دشمنان مبارزه نمودند را از یاد نخواهیم برد. یاد رفقایمان همواره در مبارزاتمان زنده خواهد بود. مراتب تسلیت خویش را در ابتدا به خانواده‌های ارجمند چلیک و انجین و تمامی خلق کردستان را اعلام می‌داریم. پیمان می‌بندیم پرچم مبارزات شهدایمان که برای ما بجای گذاشتند را به سرافرازی خواهیم رساند.

مشخصات رفقای شهیدمان به شرح زیر است:

   نام: فاطمه چلیک

   کد سازمانی: مزگین آوستا

   محل تولد: سمسور

   زمان و مکان شهادت: ۱۲ژوئن / ۲۲ خرداد – الکه

 

   نام: بلگه انچین

   کد سازمانی: خملین جولمیرگ 

   محل تولد: جولمیرگ

   زمان و مکان شهادت: ۱۲ژوئن / ۲۲ خرداد – الکه