ه.پ.گ: فرمانده "پرور روهات" در اثر انفجار مین به شهادت رسید

نیروی مدافع خلق از جانباختن یک فرمانده گریلا در اثر انفجار مین در مناطق حفاظتی مدیا خبر داده و یادش را گرامی داشته است

نیروی مدافع خلق از جانباختن یک فرمانده گریلا در اثر انفجار مین در مناطق حفاظتی مدیا خبر داده و یادش را گرامی داشته است

 

نیروی مدافع خلق در بیانیەای نوشته است: حاکمیت فاشیست آ.ک.پ و م.ه.پ که در سال ٢٠١٧ قول داده بود پ.ک.ک را بکلی از بین ببرد ضربات سختی از گریلاهای کردستان دریافت کرد. مبارزه قهرمانانەی گریلاها شکستی تاریخی به حکومت ترکیه تحمیل کرد و محاسبات فاشیستی آن را برهم زد. بدون شک این شکست را گریلاهای فدایی به دشمن تحمیل کردند. یکی از این گریلاها رفیق پرور روهات بود که یانزدهم دسامبر ٢٠١٧ در اثر انفجار مین کار گذاشته شده از سوی دشمن در مناطق حفاظتی مدیا شهید شد.      

صادق اوزالپ با کد سازمانی پرور روهات متولد شرنخ بود. او سال ١٩٩١ در زمان قیام‌های مردمی به جنبش آزادیخواه کردستان پیوست و به یک پیکارگر آپویی بدل شد.

 

رفیق پرور در مناطق زیادی مبارزه گریلایی انجام داد و در طول ٢٧ سال، مبارزه بی‌امانی با حکومت فاشیست ترکیه انجام داد.

 

نیروی مدافع خلق می‌گوید رفیق پرور در سال‌های اخیر عضو شورای فرماندهی ه.پ.گ بود.