٧ سال و شش ماه زندان برای یکی دیگر از پارلمانتاران سابق حزب دمکراتیک خلق‌‌ها

علی‌رغم حکم منع تعقیب دادگاه استیناف در مورد گلسر یلدرم پارلمانتار سابق ه.د.پ اما دادستانی رژیم ترک وی را به ٧ سال و شش ماه زندان محکوم کرد

دادگاه منطقه دیلوک حکم حبس ٧ سال و شش ماه این نماینده سابق را نپذیرفت و آنرا رد کرده بودند، اما در چهارمین نشست جلسه دادرسی این پرونده که در شعبه سوم دادگاه کیفری مردین برگزار شد گلسر یلدرم به ٧ سال و شش ماه زندان محکوم گردید.

 

ابرو گونای، درسیم داغ، عایشه آجار باشاران، خانواده گلسر یلدرم و نمایندگان ه.د.پ مردین در جلسه دادگاهی شرکت کردند، اعلام شد که گلسر یلدرم نماینده سابق ه.د.پ به دلیل بیماری شرکت در جلسه دادگاهی را نپذیرفته است.

 

اردال کوزو و آزاد یلدرم وکلای گلسر یلدرم از موکل خویش دفاع کردند. گلستان دوران یکی دیگر از وکلای یلدرم با اشاره به اینکه حبس گلسر یلدرم غیرقانونی است گفت:"یلدرم دو سال است که در زندان حبس گردید، دادگاه حقوق بشر اروپا دولت ترکیه را در این مورد محکوم کرده است. اتظار داریم دادگاه حقوق بشر در این مورد حکمی قاطع صادر کند."

 

پس از گفته‌های وکلا دادگاه حکم سابق خود را تأیید کرد و گلسر یلدرم را به ٧ سال و ۶ ماه زندان محکوم کرد و تصمیم به تداوم حبس وی در زندان گرفت.