پاسخ دندان‌شکن باکور به دیکتاتور ترکیه؛ اینجا کردستان است!

​​​​​​​در مراسم نوروز باکور کردستان میلیونها تن شرکت کردند و یک بار دیگر خواست خود را به جهان نشان دادند

آنها در مقابل تهدیدها و حملات اردوغان و دولت ترک علیه خلق کرد با صدای بلند پیام" اینجا کردستان است و باید حصر برداشته شود، بدون شک ما پیروز خواهیم شد" را فریاد زدند.

 

مراسمهای نوروز در باکور کردستان به شلوق‌ترین مراسمها طی چند سال گذشته تبدیل شدند. علی‌رغم حملات و دستگیریهای گسترده و ممنوعیتها و فشارهای دولت فاشیستی ترکیه، میلیونها هم‌وطن به میادین برپایی جشن نوروز آمدند.

 

شرکت کنندگان در مراسم نوروز با پیامهایشان و همچنین پلاکاردها و نوشته‌ها و همچنین سرودهایشان به دولت ترک  و منطقه پیام آشکاری فرستادند.

 

در باکور کردستان و ترکیه به خصوص در سال گذشته فشار زیادی بر خلق کرد اعمال شد. همه‌ی برنامه‌ها و فعالیتهایشان ممنوع شد و هزاران تن دستگیر شدند. به گونه‌ای که اردوغان از سخنان قبلی خود که میگفت مسئله‌ی کرد مسئله‌ی ماست، بازگشته و اخیرا اعلام کرده بود که جایی با نام کردستان وجود ندارد.

 

برای رد همه‌ی فشارهای دولت ترکیه و اردوغان، امروز در باکور کردستان میلیونها تن به میادین نوروز آمدند و یک صدا نارضایتی خود را در مقابل فاشیزم دولت ترکیه تکرار کردند. به خصوص در شهرهای آمد، وان، الیح و بوتان مراسم نوروز بسیار باشکوه برگزار شد.

 

در سخنان و سخنرانیهای امروز، با قاطعیت پاسخ اردوغان داده شد. همچنین در همه‌ی مراسمهای برگزار شده خلق خشم خود را از حصر اوجالان اعلام کردند و همه خواهان پایان حصر بودند.

 

همچنین از اعتصاب کنندگان و اهدافشان حمایت دوباره شد.

 

همه‌ی شرکت کنندگان پیام مشترک "اینجا کردستان است، حصر را پایان می‌دهیم، ما پیروز خواهیم شد" را فریاد زدند.