پلاتفرم هورام: اعتصاب ٢١ شهریور رفراندومی حقیقی برای پایان دادن به حاکمیت ایران بود

پلاتفرم هورام در بیانیه‌ای به اعتصاب عمومی روژهلات کردستان در ٢١ شهریور/ ١٢ سپتامبر پرداخته و می‌گوید:"اعتصاب همگانی نشان داد کە استبدادِ حاکمیت، با اتحاد و همبستگی جمعی پایان یافتنی‌ست"

پلاتفرم هورام در بیانیه‌ای به اعتصاب عمومی روژهلات کردستان در ٢١ شهریور/ ١٢ سپتامبر پرداخته و می‌گوید:"اعتصاب همگانی نشان داد کە استبدادِ حاکمیت، با اتحاد و همبستگی جمعی پایان یافتنی‌ست"

 

در ادامه واکنش‌‌ها به همبستگی خلق کُرد و لزوم اتحاد ملی در برابر اشغالگران کردستان، پلاتفرم هورام در بیانیه‌ای ضمن قدردانی از اعتصاب سراسری، خواهان بسط هر چه بیشتر مبارزه علیه استبداد حاکم شده است.

 

پلاتفرم هورام خاطرنشان کرده است:"مردم شرق کردستان در دنبالەی اعدامهای فرمایشی و حملات تروریستی رژیم بە مخالفان خود در داخل و خارج از شرق کردستان و ایران، یکبار دیگر با مشارکت عمومی خود سیاستهای جنایتکارانەی جمهوری اسلامی ایران را در قبال خلق کرد محکوم کردند. مقاومت، فداکاری، همبستگی و تداوم مبارزە در چهار دهەی گذشتە امری ستودنی و جای ستایش است. خلق ما در شرق کردستان نشان داد کە بە هشیاری و خرد جمعی در مقابل استبداد و ظلم و ستم حاکمیت دست یافتە است. اعتصاب همگانی نشان داد کە استبدادِ حاکمیت، با اتحاد و همبستگی جمعی پایان یافتنی‌ست."

 

پلاتفرم سپس به اعتصاب روز چهارشنبه در روژهلات پرداخته و افزوده است:"سازماندهی اعتصاب ٢١ شهریور و مشارکت عمومی در اعلام انزجار از اعدامهای فرمایشی و حملات تروریستی رژیم بە مخالفان خود بخصوص گریلاهای شرق کردستان و مراکز حدکا و حدک در جنوب کردستان نشان داد کە چنین خلقی، حاضر نیست تحت هیچ شرایطی از حقوق اولیە خود بگذرد. اعتصاب ٢١ شهریور واقعیت ملتمان را نشان داد کە در موقعیتهای مختلف، مخالفت علنی خود را با نظام واپسگرا بە شیوەهای گوناگون نشان می‌دهد."
 

پلاتفرم هورام می‌افزاید:"رژیم مستبد و جنایتکار اسلامی ایران در چهار دهەی گذشتە از طریق اقدامهای سازمان یافتە همچون اعدام، شکنجە، زندان، تجاوز، تخریب محیط زیست، سرکوب آزادیهای فردی و اجتماعی، ترویج سیاستهای ضد زن و تخریبات اجتماعی سعی در بە بن‌بست کشیدن مبارزات مدنی و متمدنانەی خلق کُرد کردە است. اما اعتصاب عمومی نشان داد کە خلقمان تسلیم نخواهد شد و بە آرمانهای خود برای کسب آزادی وفادار است."

 

در پایان بیانیه آمده است:

"پلاتفرم هورام ضمن قدردانی از خلقمان در شرق کردستان، پشتیبانی همە جانبەی خود را از این حرکت و نمونەهای آن اعلام می‌کند. همچنین بە خانوادەی جانباختگان راە آزادی تسلیت و درود میفرستد. پلاتفرم هورام ضمن ادای احترام به ندای حق‌طلبانە و آزادیخواهانه خلقمان در شرق کردستان، برای دستیابی ملتمان بە مطالبات آزادیخواهانه همچون همیشه خود را در کنار آنان می‌بیند. پلاتفرم هورام خواستار اتحاد بیشتر خلقمان، احزاب و سازمانها می‌باشد و آمادگی دارد تا با شخصیت‌ها، احزاب و سازمان‌هایی کە مسئولانە در پی کسب حقوق و آزادیهای خلقمان هستند همکاری نماید."