پلاتفرم هورام: فلسفه‌ی اوجلان سنگری برای تمام آزادیخواهان جهان است

پلاتفرم هورام با صدور بیانیه‌ای کتبی نوزدهمین سالروز ١۵ فوریه را که طی آن نیروهای بین‌المللی دست به توطئه علیه خلق کُرد زده و عبدالله اوجالان-رهبر آنرا ربودند، محکوم نموده است

پلاتفرم هورام با صدور بیانیه‌ای کتبی نوزدهمین سالروز ١۵ فوریه را که طی آن نیروهای بین‌المللی دست به توطئه علیه خلق کُرد زده و عبدالله اوجالان-رهبر آنرا ربودند، محکوم نموده است

 

در آغاز بیانیه پلاتفرم هورام آمده است:" نوزدە سال پیش سازمانهای جاسوسی جهان سرمایداری با همکاری همدستان منطقەایی خویش در عملیاتی تروریستی، عبدالله اوجالان-رهبر خلق کُرد و اندیشمند جهانی را خارج از قوانین و عرف بین‌المللی ربودند. آنچه در ١۵ فوریه روی داد صفحه‌ای سیاه در کارنامەی حقوق بشریت بخصوص اروپا در قبال حل دمکراتیک مسئلە کردها بود. ١۵ فوریه را می‌توان سر آغاز مداخلەی دوبارەی ابرقدرتهای جهانی در خاورمیانە با استفادە از مفاهیم نژادپرستی ملی و افراط‌گرایی دینی خواند. اوجلان سالهای متمادی با ارائەی تزها و پیش‌بینیهای خود در مورد آیندەی منطقە و جهان و نقد بر حرکتها و انقلابهای گذشتە تا به واکاوی تاریخ بردگی افراد و خلق‌ها، بخصوص در مورد مسئلە زنان و همچنین مسئله همزیستی مسالمت‌آمیز خلق‌ها، آزادی افراد و تجاوز سیستم کاپیتالیسم بە جوامع و محیط زیست، امیدهایی در بطن مبارزات نوین کُردها و ملتهای تحت ستم نهادینە کردە و با ارائە نقشە راهی برای حل بحرانهای کنونی توانست عملکرد و مدلهای سیاسی و اجتماعی فلسفەی خویش را با رهبری پ.ک.ک و انقلاب نوین روژاوا همچون الترناتیوی بە آزادیخواهان جهان تقدیم کند."

 

بیانیه می‌افزاید:"پس از ١٩ سال و در آغاز بیستمین سال رویداد شوم ١۵ فوریه، تداوم سیاست انکار و تهدید و تجاوز از سوی ابرقدرتهای جهانی و منطقەایی بر ملت کرد نشانه پیشاهنگی این خلق در مبارزات آزادیخوانه است."

 

پلاتفرم هورام با یاداوری تحمیل انزوای شدید بر اوجالان، بازداشت فعالان مدنی و زنان، لشکرکشی ارتش غاصب ترکیه به شمال سوریه با همکاری گروههای بنیادگرا و سکوت ایران-روسیه- سوریه- آمریکا در قبال حمله ترکیه به عفرین از تداوم توطئه علیه اندیشه‌های اوجالان سخن به میان آورده است. این نهاد تدوام خط‌مشی مقاومت و مبارزه تحت رهبری پ.ک.ک و با مبنا قراردادن فلسفه‌ اوجالان را همچون "سنگری برای همه آزادیخواهان جهان" عنوان کرده است.

 

پلاتفرم هورام در پایان بیانیه خود آزادیخواهان جهان الخصوص ایران و کردستان را به میدان مبارزه و مقاومت برای آزادی عبدالله اوجالان و صیانت از دستاوردهای انقلاب روژاوا فراخوانده است.