پژاک: تفکر دشمن‌ساز محکوم به شکست است

ریاست مشترک حزب حیات آزاد کردستان با صدور بیانیه‌ای سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال خلق‌ها را اتخاذ رویکرد فرافکنانه حاکمیت مستبد رژیم ایران عنوان کرده و آزادیخواهان را به حمایت از رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی کُرد فراخوانده است

ریاست مشترک حزب حیات آزاد کردستان با صدور بیانیه‌ای سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال خلق‌ها را اتخاذ رویکرد فرافکنانه حاکمیت مستبد رژیم ایران عنوان کرده و آزادیخواهان را به حمایت از رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی کُرد فراخوانده است

 

متن بیانیه پژاک به این شرح است:

"اعدام، سرکوب و فشار نظام‌مند با ماهیت وجودی حکومت جمهوری اسلامی و شرایط بحرانی‌ای که این رژیم در آن به سر می‌برد، ارتباط تنگاتنگی دارد. از سویی بحران و آشفتگی‌هایی که در منطقه و فرای منطقه‌ حاکمیت‌ تمامیت‌خواه و توسعه‌گرا را تحت فشار قرار داده و از جانبی عدم وجود آزادی بیان‌، دموکراسی و حقوق حقه‌ی انسانی برای فرد و خلق‌های واقع در جغرافیای ایران از طرف حاکمیت و ماشین‌های سرکوب مستبد وابسته بدان‌، موجبات وقوع بحران ساختاری و زیربنایی را در ایران پدید آورده است. اما پروژه‌ی دادگاهی، اعدام و تبلیغات شرکت‌های رسانه‌ای وابسته رژیم در این شرایط نشان از در پیش گرفتن رویکرد فرافکنانه‌ی حاکمیت مستبدانه‌ی جمهوری اسلامی ایران است.

 

پروژه‌ی اعدام دگراندیشان و فعالین سیاسی خلق‌های ایران را نباید صرفا امنیتی قلمداد کرد. بایستی رویکرد حذفی، مستبدانه و غیرانسانی رژیم ایران و پروژه‌ی اعدام را در چارچوب تفکر دیگری‌ساز، دشمن‌ساز و از میان بردن فیزیکی غیریت‌پندارانه‌ای که رژیم سالهاست بدان دامن می‌زند ارزیابی نمود.

 

اکنون بر همگان واضح و مبرهن است که سیاست‌های جزم‌اندیشانه و متحجرانه‌ی حکومت اسلامی که این‌همانی شدیدی با تفتیش عقاید قرون وسطایی دارد، به لحاظ کارکردی و اثربخشی تاثیر خود را از دست داده‌اند. خودآگاهی و اعتراضات دامن‌گستر و مستمر خلق‌های ایران نشان از آن دارد که سیاستهای مبتنی بر ایجاد رعب و ترس و حکمرانی بر این اساس رنگ باخته‌اند. بدون شک لازمه‌ی گذار از وضعیت موجود نه اصرار بر سیاست‌های سلبی و حذفی بلکه در پیش گرفتن تغییرات بنیادین دموکراتیک می‌باشد.

 

حزب حیات آزاد کردستان ضمن حمایت از خانواده‌ی زحمت‌کش رامین حسین‌پناهی، حکم اعدام را رویکرد حذفی سیستماتیک در برابر خلق کُرد و همه‌ی خلق‌های ایران قلمداد کرده و همه‌ی آزادی‌خواهان را به حمایت همه‌جانبه و بی‌قفه از این زندانی سیاسی فرامی‌خواند."