پ.ك.ك: شهدا مبارزه برای تحقق پیروزی را بر ما فرض کرده‌اند

کمیته رهبری حزب کارگران کردستان به مناسبت ١٨ مه سالگرد شهادت هاکی کارر یکی از بنیانگذاران پ.ک.ک و ابراهیم کایپاککایا از رهبران انقلاب ترکیه بیانیه‌ای صادر کرده است

کمیته رهبری حزب کارگران کردستان به مناسبت ١٨ مه سالگرد شهادت هاکی کارر یکی از بنیانگذاران پ.ک.ک و ابراهیم کایپاککایا از رهبران انقلاب ترکیه بیانیه‌ای صادر کرده است

 

کمیته رهبری پ.ك.ك در بیانیه با اشاره به ۴١مین سالروز شهادت هاکی کارر از بنیان‌گذاران پ.ک.ک تجلیل به عمل آورده است

کمیته رهبری پ.ك.ك خاطرنشان کرده است:"همچون خلق و جنبش در ماه و روز شهیدان بسر می‌بریم. ١٨ مه/٢٨ اردیبهشت هم روز شهادت هاکی کارر که رهبر آپو از وی را بسیار گرامی داشته است و هم روز شهادت ابراهیم کایپاک‌کایا یکی از رهبران انقلاب ترکیه به است. به این مناسبت چهل و یکمین سالگرد شهادت این رفقاست و وارد چهل‌ودومین سال مبارزه [برای تحقق آرمانهای شهدا] می‌شویم."

 

از تمام شهیدان انقلاب با احترام یاد می‌کنیم

در ادامه بیانیه آمده است:"اعلام می‌کنیم که در چهل و دومین سال برای تحقق پیروزی و برمبنای خط مشی شهدا به مبارزه خود ادامه می‌دهیم و به آرمانهای آنان جامه عمل می‌پوشانیم. بر این اساس در چهل و یکمین سالروز شهادت انقلابی بزرگ رفیق هاکی کارر اولین شهید جنبشمان و یکی از بنیانگذاران حزبمان از تمام شهیدان با احترام، عشق و منتداری یاد می‌کنیم. همزمان در چهل‌وپنجمین سالروز شهادت ابراهیم کایپاک‌کایا رهبر انقلاب ترکیه از وی تمام شهیدان انقلاب ترکیه با احترام یاد می‌نماییم.  با شهیدان قهرمان برای برساخت ترکیه دمکراتیک و کردستان آزاد تجدید میثاق می‌کنیم."

 

کاروان شهدا با هاکی کارر آغاز شد

کمیته رهبری پ.ك.ك از شهید هاکی کارر به عنوان بذر اولیه انقلاب کردستان یاد کرده و افزوده است: "این بذر جوانه زد و پ.ك.ك را به جنبش پیشاهنگ مبدل کرده است. این بذر با ارتش گریلایی به بار نشست که غیرقابل شکست است و با نام ک.ج.ک به ملت دمکراتیک متحول گردید." در بخشی دیگر از بیانیه آمده است:"همه آگاهیم که کاروان شهدا با هاکی کارر آغاز شد و به چهل ویکمین سالگرد خود رسید و امروز به ارتش چهل‌هزار شهید مبدل شده است. با تجلیل از رهبر عبدالله اوجالان که حقیقت شهدا را به درستی درک کرده و هیچگاه از خطمشی شهدا خارج نگردیده است بخوبی می‌دانیم که همچون سخنگوی شهیدان، رهبر خلق‌ها، زنان و جوانان را در شخص خویش به بار نشانده است. با یاد از تمام قهرمانان جسور که در ترکیه چشم بر جهان گشودند و در کردستان علیه فاشیسم و استعمارگری جنگیده و به شهادت رسیدند، امروز شاهدیم که رابطه مابین کردها و ترکها و تمام خلق‌ها به رابطه‌ای دوستانه و خواهر/برادری و رفیقانه متحول شده است. آشکارا اعلام می‌کنیم که حقیقت تازه این است و صد سال آینده هم بر این مبنا شکل خواهد گرفت."

 

کمیته رهبری حزب کارگران کردستان سپس از شهید خلیل چاوگون که در ١٩ مه ١٩٧٨ در حیلوان، شهید فرهاد کورتای و چهار رفیق وی در زندان آمَد و همچنین با یاد از شهیدان صالح و هِلین از تمام شهدای ١۶ مه ١٩٩٧ در هولیر تجلیل می‌نماید و تمام کوادر خود، زنان، جوانان، آحاد خلق و نیروهای انقلابی-دمکراتیک را فراخوانده تا هر روز از شهیدان یاد کنند و برای تجلیل از آنها نشست، راهپیمایی و فعالیت به انجام رسانند و پیمان خود را با شهدا تجدید نمایند.

 

کمیته رهبری پ.ک.ک تأكید کرده است:"شهیدان ما مایه زندگی، آزادی و پیروزی ما هستند. آنانی که ما را از استحاله و تسلیمیت نجات داده و به واقعیت امروز رسانده و ما را آموزش داده و سازماندهی نمودند همانا شهیدان هستند... جنبش و خلقی که بر مبنای خط شهیدان فعالیت نماید مطلقا شکست ناپذیر است و خلقی که پیشاهنگی آنرا شهیدان به دوش گرفته باشند تحقق پیروزی را قطعی کرده است."

 

پ.ک.ک در پایان بیانیه تصریح نموده است که تنها راه تحقق آرمان شهیدان صیانت از ارزش‌های انقلاب و دستیابی به پیروزی است زیراکه تحقق پیروزی را شهیدان بر مبارزان راه آزادی کردستان فرض کرده‌اند.