کارایلان: حزب کارگران کردستان برای حفظ دستاوردهای خلق کرد مبارزه می‌کند

کارایلان: همانگونه زمانی داعش تلاش نمود تا به دستاوردهای خلق کرد در جنوب کردستان تجاوز نماید، شهید دادیم و جنوب کردستان را حفظ نمودیم، با عزمی راسخ تصمیم گرفته‌ایم تا آخرین لحظه علیه حملات دولت ترک در جنوب مقاومت کرده و هم اکنون نیز مقاومت می‌کنیم.

  مراد کارایلان فرمانده قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق در برنامه ویژه رادیوی دنگ ولات شرکت کرده و اظهار داشت: همانگونه که در سرود ای رقیب آمده است ؛ کی گفته است که کردها مردەاند، ما نمردەایم و همچنان زندەایم، ما برخواهیم خاست و ما وجود داریم،؛ اقدام رفیق زیلان حاوی این پیام بود. اقدام رفیق زیلان اقدامی بود که در مرکز درسیم انجام شد و این هم برای پایان دادن بە امحا و حذف در درسیم بود."

  مراد کارایلان فرماندهی قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق در این گفتوگو به یاد و خاطره زینب کناجی ( زیلان)، سما یوجه و دیگر شهدای انقلاب ادای احترام نمود. متن سخنان مراد کارایلان بدین شرح است:

  امروز 30 ژوئن، سالگرد اقدام فدایی رفیق زیلان است. 23 سال قبل رفیق زیلان در درسیم به اقدامی فدایی دست زد و با این اقدام گامی بزرگ برداشته شد. پیش از هر چیز به این اقدام گرانقدر رفیق زیلان درود می فرستیم. همراه با گرامیداشت یاد و خاطره زیلان یاد و خاطره دیگر فداییان ماه ژوئن، سما یوجه و تمامی شهدای انقلاب را گرامیداشته و بر پیمان بسته شده با این شهدا مجددا تاکید می‌‌نماییم.

  ماه ژوئن به عنوان ماه فداییان شناخته می شود. زیرا در 6 ژوئن، فرمانده نیروهای ویژه رفیق گلان و رفیق هیژا به شهادت رسیدند. همزمان در 17 ژوئن رفیق سما یوجه در عملیاتی فدایی به شهادت رسید. با عملیات فدایی رفیق زیلان (زینب کناجی) در 30 ژوئن، این ماه به عنوان ماه فداییان نامگذاری شد. نباید عملیات رفیق زیلان را به سان یک اقدام نظامی معمولی محسوب نمود. این اقدام شهید زیلان واجد معنایی مهم است. همانگونه که اطلاع دارید در 6 مه سال 1996 تلاشی علیه رهبر آپو برای ترور وی انجام شد. هر چند این تلاش برای ترور به نتیجه نرسید، اما معلوم شد که هدف دشمن از میان برداشتن رهبری ماست. رفیق زیلان با عملیات فدایی خود نشان داد که باید یک میلیتان حزبمان چگونه به حمله علیه رهبرمان واکنش نشان بدهد، باید چگونه خود را به شیوەای فدایی به سپر بدل نماید، در مقابل حملات علیه رهبری ساکت نمانده و با گام‌هایی بسیار بلند نشان داد که باید بدینگونه پاسخی درخور داد. رفیق زیلان گام مهم و معناداری را در راستای چگونگی حمایت از رهبریمان برداشت. رفیق زیلان از جمله رفقای مطلع و تحصیلکرده ما بود و دریافته بود که رهبر آپو چه اهمیتی برای خلق‌ها دارد. نامه‌ای را که در ارتباط با عملیات فدایی خود برجای گذاشت، مانند مانیفستی است که در آن صراحتا اعلام می نماید باید رهبری را در تمامی ابعاد وجودی وی حفاظت نمود، باید علیه حملات واکنش نشان داده و به این منظور نیز باید عملیات فدایی انجام داد. چنین قدمی بسیار معنادار و حایز اهمیت بود. نخستین معنای اقدام رفیق زیلان بدینگونه است.

  دوم؛ همواره روح فداییگری در میان ما وجود داشته است. زیرا در اصل حرکت رهبر آپو به گونەای حرکتی فدایی بوده است و بزرگترین فدایی این حرکت خود رهبر آپو است. نخستین اقدام فدایی در زندان آمد از سوی رفیق مظلوم دوغان انجام شد، متعاقبا رفقای دیگر در جریان روزه مرگ و شیوەهای دیگر این شیوه را بسط و گسترش دادند. در میان صفوف گریلا و در کوهستان‌های کردستان، در رده نخست فرمانده بزرگمان عگید (معصوم کورکماز) و جلال حاجو (رمضان کاپلان) با عمل خود، روح فدایی را خلق کردند. اما این رفیق زیلان بود که نمونه نخستین را نشان داد که یک شخص چگونه می‌تواند با تمهید و طراحی پیشین به عملیاتی فدایی دست زند؛ رفیق زیلان در عمل فدایی خود، به بالاترین سطح دست یافت. زیلان به شیوەای از پیش طراحی شده و به شیوەای از پیش مشخص شده از کوهستان‌های درسیم فرود آمده و وارد شهر درسیم گشت تا بزرگترین پاسخ را به دشمن خود داده و با این اقدام ضربەای مهلک را بر دشمن وارد کرد. چنین اقدامی در میان حرکت ما وضعیت جدیدی بود و شیوه فعالیت فدایی را در میان صفوف ما خلق کرد. سال 1996 نیز در بعد تاکتیکی وضعیتی به بن بست رسیده بود، جستجو برای برداشتن قدم‌هایی جدید آغاز شده بود؛ رفیق زیلان با این عملیات این قدم را برداشته و اعلام داشت که باید بر مبنای خط مشی فدایی به نبرد پرداخت.

  رفیق زیلان نقطه عطف پایان دادن بە امحا و حذف در درسیم بود

  سومین معنای عملیات رفیق زیلان حاکی از این امر است که این عملیات در درسیم انجام شد. همانگونه که اطلاع دارید درسیم جایی است که دولت ترک قاتل و استعمارگر به عنوان آخرین نقطه آن را اشغال و در این شهر قتل عام گستردەای به راه انداخت. دولت ترک با این اقدام گفت ما به پایان رسیدیم، کردیت به پایان رسید، به پیروزی دست یافتیم. دشمن به رغم کشتار فیزیکی درصدد برآمد تا با کشتار سفید ملت کرد را از میان بردارد. انجام این عملیات از سوی رفیق زیلان در درسیم بهترین پاسخ تاثیرگذار و معنادار بود. همانگونه که در سرود ملی ای رقیب که گفته است، کی گفتە است کردها مردەاند، کردها زندەاند؛ ما نمردەایم، ما زنده‌ایم، زنده خواهیم شد، ما وجود داریم؛ عملیات رفیق زیلان پیامی به دشمن بود. این عملیات که در مرکز درسیم انجام شد و عملیاتى بود برای پایان دادن بە امحا و حذف در درسیم.

  چهارمین معنای نشات گرفته از این اقدام زیلان، بر مبنای خط مشی آزادی زنان رهبر آپو، به میلیتانی سهمگین بدل شد. رفیق زیلان در نوشتەهایش به خوبی درک می‌شود. فعالیت رفیق زیلان پر معناترین قدم علیه به بردگی کشاندن زنان است. این اقدام وی نشان داد که زن چگونه می‌تواند به اراده تبدیل شود، چگونه می‌توان علیه سیاستهای مبتنی بر کشتار استعمارگرانه و ذهنیت مردسالارانه مرتجع هزاران ساله با عملیاتی بزرگ پاسخ داده شود، یک زن چگونه می‌تواند به چنین میلیتانی تبدیل شود، فلسفه آپویی چگونه میتواند تحقق یابد. پاسخ به این مسائل را با عملیات خود داد. رهبر آپو نیز معنای این اقدام رفیق زیلان را به طور مبسوط ارزیابی کرده بود. در خلق خط مشی آزادی زنان، اقدامی استادانه و حایز اهمیت بود. اقدامی بود که مبارزه آزادیخواهانه زنان را به پیش برده و این خط را گسترش داد. در این چارچوب است که در میان صفوف جنبش ما، در میان رفقای زن روح فدایی آفریده می‌شود، موضع زن آزادِ صاحب اراده تقویت گشته و موضع انقلابی با حیاتی آزاد و انقلابی، این پیوند را به نمایش می‌گذارد. بدین شیوه در مبارزه آزادیخواهانه زنان راه را بر تقویت و گسترش هموار نمود.

  اقدام رفیق زیلان در 30 ژوئن سال 1996 از چنین معنای تاریخی برخودار است. در میان صفوف جنبش ما این اقدام وی به نمونەای بدل شد که میلیتان و موضع زنان در خط مشی رهبر آپو باید چگونه باشد. امروز نیز این خط مشی و این روح در میان ما ساری و جاری است. همانگونه که اطلاع دارید بعد از زیلان صدها فعالیت فدایی یگر نیز انجام شدەاند. سازمان نیروهای ویژه ایجاد شد، گردان جاودانان، که در بالاترین سطح فدایی به عملیات دست می‌زند تاسیس شد. امروز نیز گردان جاودانان‌ به منظور صیانت از روح شهید زیلان و حفاظت از رهبر آپو به شیوەای فعال در حال فعالیت است. پیامهایی که رفیق زیلان با عملیات خود ارسال کرد، اکنون همانند مسئولیتی برای ما قلمداد می شود. خصوصا نهادهایی که بدین منظور تاسیس شده‌اند. سازمان‌هایی که در این چارچوب تاسیس شده‌اند، باید با تعمق ‌به اهداف و وظایف خود عمل نمایند. روحی که امروزه ما را به پیروزی می‌رساند روح فدایی زیلان است. زیرا این روح، روح پیروزی است. با داشتن این روح شکست معنایی ندارد، آنچه که هست پیروزی است.

  با مقاومت دویست روزه دیوار حصر مطلق شکاف برداشت

  اعتصابهای غذا و روزه مرگ به عنوان فرایندی وارد عرصه سیاسی شد که روح زیلان و مقاومت 14 ژوئیه را مبنایی برای خود قرار داده بود. به این بهانه به تمامی رفقایی که در این مقاومت حضور داشتند درود فرستاده و برای تمامی آنان آرزوی موفقیت دارم. در سایه پیشرفت مبارزه آزادیخواهانه کردستان مشخص شده است که مرحله اعتصاب‌های غذای دویست روزه، بە شیوەى اطمینان بخش دیوار انزوا درز برخواهد داشت. صدای رهبر آپو نیز از آنجا به گوش ما رسید. در این برهه ارزشمندترین دستاورد این مساله است که بعد از انزوای سنگین و کاملی که چهار سال طول کشید، صدای رهبر آپو به خارج رسید. بعد از 8 سال برای نخستین بار وکلا توانستند با رهبری ملاقات نمایند. و مهمترین مساله؛ پیام رهبر آپو را منتقل و در کنفرانسی خبری آن را با عموم در میان گذاشتند. این امر خود به تنهایی نتیجه‌ای مهم است.

  خصوصا 7 مادەای که مانند بیانیەای در سخنان رهبر آپو با افکار عمومی در میان گذاشته شد، نشان داد که رهبر آپو در حل و فصل مساله کرد، مسائل ترکیه و مشکلات خلق‌های خاورمیانه از بزرگترین نیرو برخوردار بوده است، از پروژه راه حل و فرمولی برای آن برخوردار است. در این بیانیه صراحتا معلوم شده است که رهبر آپو از چه نیروی بزرگی برای دست یابی به راه حل برخوردار است. بدین شیوه همه می‌توانند درک کنند در حل مسائل موجود رهبر آپو از نیروهای اصلی به شمار می‌رود. طی 5 سال اخیر از طریق داعش، و متعاقبا به وسیله ائتلاف آ.ک.پ - م.ه.پ و ارگنکون علیه خلق ما و مبارزه ما حملاتی بی‌امان صورت گرفتند. از سوی دیگر در امرالی سیستم انزوا بسیار شدیدی را طراحی و جنگ ویژه روانی را به پیش بردند. هدف اصلی از این حملات تضعیف خط رهبر آپو و از میان برداشتن این خط بود. درصدد برآمدند رهبر آپو را به اسیری ضعیف در امرالی بدل نمایند، چنین امری هدف آنان بود. اما رویدادهای اخیر، دیدار وکلا، فعالیتهایی که انجام شدند، بیانیەهایی که صادر شدند، فرایند بعد از 2 می، و مباحثات و گفت‌وگوهای انجام شده درباره دیدارها با رهبر آپو در افکار عمومی ترکیه و جهان و بازتاب‌های این ملاقات بر همگان ثابت نمود که رهبر آپو در ترکیه و تمامی منطقه از نیرویی اساسی برخوردار بوده و از بازیگران مهم حل مسائل و مشکلات به شمار می رود.

  پنج سال گذشته در امرالی، در کوهستان‌های کردستان، از شنگال تا کوبانی حملات گستردەای علیه ما انجام شد، متعاقبا داعش به جنوب کردستان و کوبانی حمله کرد، در نتیجه این حملات وحشیانه میت و داعش در کوبانی 25 هزار نفر جان خود را از دست دادند، یاد و خاطره این افراد را گرامی می‌داریم. بدون گمان، میلیتانهای این خلق، تقاص خون این افراد را گرفتند. باید همه براین نکته واقف باشند که میلیتانهای این خلق چگونه به نبرد با داعش پرداخته و از کوبانی تا باغوز و رقه آن‌ها را تعقیب کرده و در نهایت آن‌ها را از میان برداشتند. این امر نیز گرفتن انتقام کشتاری بود که در داعش در شنگال و کوبانی انجام داده بود. از سوی دیگر درصدد برآمدند با کشتارهای انجام شده در جزیر و سور رهبر آپو و خط آپوییستی را تضعیف نمایند. یعنی درصدد برآمدند خلق کرد را تضعیف نمایند. اما دشمن در این نقطه نیز به پیروزی دست نیافت. کارزار خاتمه دادن به انزوا، درهم شکستن فاشیسم و آزادی کردستان، پیام رهبر آپو، رویدادهایی که در ماه جاری به وقوع پیوستند، اعلان پیروزی علیه داعش، نتایج انتخابات 31 مارس، انتخابات استانبول واقعیت را نشان داد که خط رهبر آپو، از هر دورەای قدرتمندتر و منسجم تر است.

  مساله دیگری که در آن برهه مطرح شد؛ رهبر آپو از زمان شروع انزوا در امرالی به بعد، مقاومتی حاکی از صبر، تعمقی منسجم و راهکارهای صحیح و تفکر را از خود نشان داده است. یعنی تعمق رهبر آپو در ابعاد وسیعتری خود را نشان داده است، ایستارهای وی غنای بیشتری یافته و این مساله صراحتا خود را نشان داده است. بیانیه ای که منتشر گردیده است، این واقعیت را نشان داده است. این وضعیت رهبر آپو همزمان برای ما و رفقایمان سرمشق است. بسیار حایز اهمیت است که در شرایط بسیار دشوار و انزوای مطلق به چنین تعمقی دست یافته است، به رغم این شرایط دشوار از بعد فکری همچنان تعمق بیشتری را از خود نشان داده است. نیروی فکری رهبر آپو به مراتب در این شرایط دشوار غنا، انسجام و قدرت بیشتری یافته است. هیچگاه در خلا فکر نکرده است، با تعمق به تمهیدات فراوانی اندیشیده است. بدون تردید، موضع رهبر آپو برای ما دربردارنده پیامی است، منبعی برای نیرو و قدرت است. در میان شرایط و موقعیت دشوار، در ارتباط با شیوەهای قدرت گیری، اندیشه و حل مشکلات، اگر موضع رهبر آپو را به سرمشقی برای خود بدل کنیم، ما به پاسخی در خور برای وضعیت کنونی تبدیل خواهیم شد. زیرا در شرایط و موقعیت دشوار بسیار پر زحمت، از پتانسیل لازم برای حل مسائل و مشکلات برخوردار است. میلیتانهای رهبر آپو و میهن دوستان، در این موضع قدرتمند رهبر آپو، اراده پولادین وی را با صبری بزرگ به خوبی درک می‌کنند. رهبر آپو با این پتانسیل، با موضع و اندیشه خود برای ما به عنوان برجسته‌ترین سرمشق به شمار می‌رود. باید از خود پرسید که چگونه می توان به پاسخی برای این موضع رهبری تبدیل شد؟

  خون شهدا پایمال نخواهد شد

  پیش از هر چیز لازم است به شهادت سه نفر در کورتک اشاره کنم، به افرادی که یک روز قبل از این قتل عام در گوشین شهید شدند اشاره کنم، یاد و خاطره این شهدا را گرامی می‌داریم. رژیم آ.ک.پ - م.ه.پ ارگنکونی که دشمن سوگند خورده خلق کرد است این افراد را به شهادت رسانده است. خون این شهدا پایمال نخواهد شد و تقاص خون این شهدا گرفته خواهد شد. بر پیمان خود با این شهدا تاکید می‌کنیم. دشمن اشغالگر را بازخواست خواهیم نمود. این افراد در راه مبارزه برای آزادی کردستان به شهادت رسیده‌اند. به همین دلیل این این شهدا، شهدای انقلاب ما به شمار می روند. به خانوادەهای این شهدا، اهالی منطقه قندیل، خلقمان در جنوب کردستان و تمامی آحاد خلق کرد تسلیت می گوییم، برای مجروحان نیز آرزوی بهبودی داریم.

  دولت ترک، گاه و بیگاه، با آگاهی و از روی عمد، به غیرنظامیان در جنوب کردستان حمله می‌نماید. در سال 2000 نیز قتل‌عامی را در کندکول در منطقه خنیره انجام داد و عمدا به افراد غیر نظامی حمله کرد. از این طریق درصدد است خلق را بترساند، تبعید کند، به مهاجرت وادارد و در بعد روانی آن‌ها را تحت کنترل خود قرار دهد.در جنوب کردستان هیچ کس در مقابل اتوریته دولت ترک موضع نگرفته و این مساله منجر به تداوم حملات می‌شود. در مناطقی که غیرنظامیان به قتل رسیده‌اند، نیروهای حزب کارگران کردستان حضور ندارند، همه نیز میدانند که در مسیر کورتک حزب کارگران کردستان پایگاهی ندارد. به رغم اطلاع از این امر اتومبیل غیر نظامیان را هدف قرار دادند.

  در تمامی جنگ‌ها حمله به نیروهای غیر نظامی جرم محسوب می‌گردد. در قوانین بین المللی و پیمان ژنو نیز هدف قرار دادن غیر نظامیان جرم محسوب می‌شود. دولت اشغالگر ترک با این حملات علیه خلقمان، آشکارا مرتکب جنایت و جرم شده و قوانین بین المللی را نقض می‌نماید. در مقابل این جنایات و جرم‌های دولت ترک، وزارت خارجه عراق بیانیه رسمی منتشر کرده است و گفته است که بنابه هر دلیلی که بوده باشد، ما دخالت دولت ترک در خاک عراق را محکوم می‌کنیم. وزارت خارجه ترکیه نیز نماینده عراق در ترکیه را به وزارت امور خارجه فراخوانده و به وی هشدار داده است. به این نماینده عراق گفته شده است که ما غیر نظامیان را هدف قرار نداده و نباید چنین سخنی را بر زبان بیاورید. دولت ترکیه در این رابطه بیانیه جدید و قابل توجهی را صادر کرده است. در این بیانیه آمده است که این حمله در منطقه‌ی تحت حکومت اقلیم کردستان انجام شده است. حکومت اقلیم کردستان حزب کارگران کردستان را متهم قلمداد می‌کند، شما چرا ما را متهم می‌کنید؟ بدینگونه با سفیر دولت عراق سخن گفته‌اند.

  براستی چنین وضعیتی مایه شرم است. حتی نمی خواهیم بیانیه‌ای را که با نام حکومت اقلیم کردستان صادر شده است تحلیل کنیم. دولت ترک با انتشار این بیانیه تمامی موارد ناگفته را فاش کرده است. براستی چنین وضعیتی برای کردها مایه شرمی بزرگ است. آیا نمی توان در اینجا بر اشتباهی بزرگ انگشت نهاد؟ این مساله را به وجدان آگاه خلق کردستان و خصوصا خلقمان در جنوب کردستان و افکار عمومی واگذار می‌کنیم. چگونه حکومت فدرال و مرکزی عراق می‌تواند قاتلان واقعی را متهم و محکوم نماید، اما از سوی دیگر یک کرد، کرد دیگری را در این رابطه محکوم می‌کند؟ کسانی که به قتل غیرنظامیان ما دست زدند صراحتا شناخته شده هستند. در این مساله اشتباهی بزرگ مشهود است. لازم است حکومت اقلیم کردستان و مسئولان حزب دمکرات کردستان تا به این اندازه زمینه را برای دولت ترک در اقلیم کردستان آماده ننمایند. چنین امری خطایی بزرگ است. اشتباهی بزرگ است که به میت اطلاعات می‌دهند، چنین مساله ای در راستای خدمت به منافع خلق کرد نیست. در نتیجه چنین اقدامی فرزندان برومند خلق کرد، میلیتانهای فدایی یا غیر نظامیان ما هستند که توسط هواپیماهای ترکیه به شهادت می‌رسند.

  دولت ترک هم غیر نظامیان ما را به شهادت می‌رساند، و هم مبادرت به چنین امری را نیز قبول نمی‌کند. زیرا این دولت از سال 1806 یا از 213 سال قبل، از زمان قیام عبدالله بابانزاده در کویسنجاق به بعد، همواره به قتل کردها دست یازیده است. زیرا قتل کردها را حقی برای خود قلمداد می‌کند. زیرا از چشم دولت ترک، کردها تروریست بوده و قتل آنان حلال است. چند ماه قبل، هشت نفر غیر نظامی، کرد بیگناه در دیرلوک و شیلادزه از سوی دولت ترک به شهادت رسیدند. آیا این قتل را بر عهده گرفتند؟ چرا نگفتند که اشتباهی این افراد را به قتل رسانیده‌اند. پیش از این در آفریقای جنوبی، رژیم آپارتاید سیاهپوستان این کشور را به قتل می‌رساند، اما هیچگاه وقعی به قتل این افراد نمی‌گذاشت. دولت ترک نیز به همان شیوه با خلق کرد برخورد می‌کند.

  سیاست اشتباه در راستای خدمت به منافع خلقمان در جنوب کردستان نیست

  برآن نیستم تا سخنان تندی را بر زبان بیاورم ما می‌خواهیم مسائل داخلی خود را با دیالوگ حل کنیم. ما مترصد درک نواقص و کاستی‌ها و تغییر سیاستهایشان هستیم. این سیاست غلط آن‌ها در راستای منافع خلقمان در جنوب کردستان نیست. ما منتظر هستیم تا سیاست خود را تغییر دهند و ما نیز بتوانیم مشکلاتمان را از طریق دیالوگ حل نماییم. دولت ترک با رفتارهای خود درصدد است سیاستمداران کرد را به مشتی احمق تبدیل نماید، نباید اجازه چنین کاری را داد. در قرن 21، جهانیان بزرگترین مشکلات خود را از طریق دیالوگ حل می‌نمایند. دولت ترک درصدد است سازمان‌های کرد را به جنگ با یکدیگر وادارد. من برآن نیستم حتی به احتمال آن نیز اشاره‌ای داشته باشم. چنین مساله‌ای برای خلقمان ضرری بسیار بزرگ به شمار می‌رود. دولت ترک با اشغال جنوب کردستان تلاش دارد تا به جهانیان نشان دهد که کردها نمی‌توانند به ملت بدل شده و عشیره‌ای بیش نیستند. چنین اعمالی را میت ترکیه انجام می‌دهد. سازمان اطلاعات ترکیه در جنوب کردستان با اقدامات تخریبی درصدد انجام چنین کاری است. ما می‌خواهیم این بازی‌های دشمن را خنثی کنیم. در این باره ما تا آخرین لحظه به خلقمان اطمینان داریم. ما باید قدرتمان را به دشمن نشان دهیم، نشان دهیم که سیاستهای دشمن را خنثی می‌کنیم. به همین دلیل است که باید به سخنان یکدیگر گوش دهیم.

  حزب کارگران کردستان دست کسانی را که به دستاوردهای خلق تعدی می‌کنند، خواهد شکست

  همه اطلاع دارند که ما علیه دولت اشغالگر ترک به نبرد مشغولیم. باید بدانند که ما در آینده نیز به این نبرد ادامه خواهیم داد. ما در درسیم، در جولمرگ، آمانوس، بوتان و آمد به نبرد مشغولیم. اما دولت ترک 120 کیلومتر فراتر از مرزهای خود، در کورتک خلقمان را هدف قرار می‌دهد. برخی می‌گویند به دلیل جنگ بین حزب کارگران کردستان و دولت ترک این مساله روی داده است. خیر، اینگونه نیست؛ ما در شمال کردستان به نبرد می‌پردازیم. همانگونه که در زمان حمله داعش به جنوب کردستان ما نیروهایمان را به شنگال، مخمور و کرکوک اعزام کردیم و شهید دادیم، به همان شیوه نیز دوباره به مقاومت دست خواهیم زد. ما تا آخرین لحظه از دستاوردهای جنوب کردستان محافظت می‌کنیم. در این رابطه ما پیمان بسته‌ایم، زیرا ما فداییان این خلق هستیم.

  ما می‌خواهیم، ما کردها از درک متقابل با یکدیگر برخوردار بوده و مسائل را با یکدیگر اشتباه نگیریم. به دولت ترک اطلاعات می‌دهند، این مساله اشتباه است، نباید چنین کاری انجام شود. هر مساله‌ای راه حلی دارد. باید با مسئولیت رفتار نماییم. ما با مسئولیت نسبت به این مساله برخورد می‌کنیم. باید مسئولان جنوب کردستان، سیاستمداران، روشنفکران، خبرنگاران و جوانان این حقیقت را ببینند. خصوصا که مسئولان جنوب کردستان و حزب دمکرات کردستان این واقعیت را باید ببینند. ما برای هر نوع راه‌حلی آمادگی دریم. اگر این اشتباه رفع گشته و منافع مشترک خلقمان مبنا قرار داده شود، خلقمان نیز می‌تواند در آزادی زندگی کند.

  دولت ترک با موضع خود در درتو، چهره واقعی خود را نشان داده است

  به تمامی روستاییان روستای درتو و تمامی روستاییان منطقه خلفتی درود می‌فرستم. دولت فاشیست ترک و حکومت آ.ک.پ- م.ه.پ در روستای درتو و این منطقه، با وحشیگری خود بار دیگر چهره واقعی خود را نشان دادند. دولت ترک با وحشیگری در روستای درتو نشان داد که تا چه حد با خلق میهن دوستمان دشمنی دارد. باید خلقمان در این منطقه به خوبی اطلاع داشته باشد که اگر دشمن به این وحشیگری دست زده است، نشان از ترس دشمن از خلقمان در این منطقه است. این مسیر، مسیر تمامی آحاد خلق کرد است، ما در این مسیر اگر به شهات نیز برسیم برایمان مایهی افتخار است. فداکاری‌های خلقمان مثمر ثمر بوده است. خلق ما در این مسیر مقدس به مقاومت خود ادامه می‌دهد. ما رهروان راهی پر از افتخار هستیم. زنان کردی که در مقابل دشمن به مقاومت دست می‌زنند، باید از این مساله آگاه باشند که آن‌ها برای غرور و مباهاتشان به مبارزه دست زده‌اند، به همین دلیل است که دشمن به چنین وحشیگیری دست می‌زند.

  خاستگاه رهبر آپو از این منطقه است و این نیز یکی دیگر از دلایل این وحشیگری دولت ترک است. روستاییان این منطقه با یکدیگر قرابت دارند. زمانی ما نیز به این منطقه رفتیم. نسبت به این منطقه اطلاع داریم. هم امارا و هم درتو به یکدیگر شباهت دارند. به همین دلیل نیز دشمن از آن واهمه دارد. زیرا رهبر آپو از اهالی این منطقه است. علت حمله شدید نیز در همین امر ریشه دارد. باید خلقمان بر این مساله واقف باشد، دشمن بار دیگر چهره قاتل خود را نشان داده است. امروز مبارزه آزادیخواهانه کردستان در هر جبهه‌ای در حال گسترش و پیشرفت است. با مبارزه‌ی خویش آن‌ها را بازخواست خواهیم کرد. وحشیگری دشمن در خلفتی هم در بعد بین المللی و هم در عمل بازخواست خواهد شد.

  مقاومت دو نفر از رفقای فداییمان تا آخرین لحظه

  تا آنجا که ما اطلاع داشته ایم در این منطقه دو رفیق فدایی داریم. قرارگاه ما با اطمینان هنوز از صحت و سقم هویت آنان اگاهی ندارد. اطلاعاتی داریم اما کاملا شفاف نیستند و از همین رو دقیقا به این مساله اشاره نمی‌کنیم. این رفقا برای نبرد، برای مبارزه و فعالیت در میان خلق عازم این منطقه شده‌اند. تا جایی که ما اطلاع داریم این دو رفیقمان تسلیم نشده و با دو اسلحه سبک مقاومت کرده‌اند. مقاومت آنان برای ما بسیار مایه مباهات است. افرادی جسور بوده اند، تسلیم نشده‌اند. با سلاح‌های سبک به مقاومت دست زده و در مواجهه با شهادت قرار گرفته‌اند. این موضع جسورانه آنان به موضعی انقلابی بدل شده است و برای ما و منطقه خلفتی به پیامی برای تداوم مقاومت تبدیل شده است. موضع این دو رفیق فدایی خلق در این منطقه به اندازه کافی گویای وضعیت و حایز اهمیت است. این موضع آنان برایمان پیامی است و ما پاسخ درخور را خواهیم داد. ما با یاد و خاطره شهدا زیسته و بدون هیچ تردیدی دشمن را بازخواست خواهیم کرد.