کمیته آموزش ك.ج.ك: ممنوعیت آموزش به زبان مادری نژادپرستانه است

کمیته آموزش کنفدرالیسم جوامع کردستان طی بیانیەای در رابطه با آغاز سال تحصیلی جدید بار دیگر ممنوعیت آموزش به زبان‌های مادری در کشورهای مستبد منطقه را زیر سئوال برده و آنرا سیاستی نژادپرستانه در راستای ذوب فرهنگی خوانده است

کمیته آموزش کنفدرالیسم جوامع کردستان طی بیانیەای در رابطه با آغاز سال تحصیلی جدید بار دیگر ممنوعیت آموزش به زبان‌های مادری در کشورهای مستبد منطقه را زیر سئوال برده و آنرا سیاستی نژادپرستانه در راستای ذوب فرهنگی خوانده است. ك.ج.ك همچنین به پروژەی آلترناتیو "ملت دمکراتیك" اشاره کرده و می‌گوید در روژاوا و شنگال حق آموزش به زبان‌های مادری به عنوان یک حق طبیعی به رسمیت شناخته شده است.

 

کمیته آموزش ك.ج.ك در بیانیەای به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید بر حق تحصیل همه کودکان به زبان مادری تأکید کرده و سیاست یکسان‌سازی فرهنگی و اعمال تبعیض علیه کودکان را شرم‌آور خوانده است.

 

در این بیانیه از جمله اشاره شده که دو حکومت ایران و ترکیه در سال تحصیل جدید نیز به سیاست پاکسازی فرهنگی به ویژه در کردستان ادامه دادەاند و مدارس ابتدایی را به جبهه مقدم ذوب فرهنگی بدل کردەاند.

 

ك.ج.ك این سیاست را فاشیستی و دشـمنانه خوانده و می‌افزاید برخورد اشغالگرانه و دگرستیزی به دانش‌آموزان محدود نمانده و حتی دامن آموزگاران و زحمتکشان حوزه‌های آموزشی را گرفته است.

 

در این بیانیه تأکید شده در برابر حکومت‌های نژادپرست هیچ راهی بجز مبارزه و مقاومت برای کردها و نیروهای انقلابی و سوسیالیست وجود ندارد.

 

ك.ج.ك همچنین به پروژەی آلترناتیو "ملت دمکراتیك" برای تغییر این وضعیت پرداخته و به تحقق حق آموزش به زبان‌های مادری به عنوان یک حق طبیعی در روژاوا و شنگال اشاره کرده است.