کودکان کرماشان از مقاومت عَفرین حمایت کردند

کودکان شهرستان پاوه استان کرماشان روژهلات کردستان از مقاومت تاریخی عَفرین پشتیبانی و حمایت کردند

کودکان شهرستان پاوه استان کرماشان روژهلات کردستان از مقاومت تاریخی عَفرین پشتیبانی و حمایت کردند.

 

حملات اشغالگرانه دولت ترکیه و مزدورانش به کانتون عَفرین با مقاومت تاریخی مبارزان و شهروندان این کانتون در ٢۴ مین روز ادامه دارد. این مقاومت تاریخی به یکی از مباحث مهم افکار عمومی و سیاستمداران دنیا بدل شده است.

 

حمایت و پشتیبانی شخصیت‌ها و شهروندان کُرد در روژهَلات کردستان از مقاومت تاریخی عفرین روز به روز افزایش می یابد. اینبار کودکان شهرستان پاوه استان کرماشان حمایت خود از این مقاومت را اظهار داشتند.

 

کودکان با نوشته‌هایی که خود، آن‌ها را آماده کرده بودند بر روی کاغذ نوشتند:"عَفرین هم پاوه است"،"زنده باد مقاومت عَفرین"،" مقاومت زندگیست" از مقاومت تاریخی عَفرین در برابر اشغالگری دولت غاصب ترکیه حمایت کردند.