ک.ج.ک: با تقویت اتحاد دمکراتیک مبارزات را توسعه بخشیم

ک.ج.ک اعلام کرد، اتحادی که در انتخابات استانبول با پیشاهنگی ه.د.پ انجام شد بسیار مهم بوده و از تمامی خلق کرد و نیروهای دمکراسی درخواست کرد، اتحاد دمکراتیک را تقویت نموده و مبارزات دمکراتیزاسیون ترکیه را توسعه بخشند.

  ریاست مشترک شورای رهبری کنگره‌ی جوامع کردستان با انتشار بیانیه‌ای مکتوب درباره‌ی انتخابات استانبول اعلام کرد، " کارزار 'حصر را پایان دهیم، فاشیزم را نابود سازیم و کردستان را آزاد نماییم' که جنبش آزادی خواهی کرد و نیروهای دمکراسی با تمامی بخش‌های خویش در ماه نوامبر آغاز کردند، درهای امرالی را گشوده و ضربه‌ی مهلکی را بر فاشیسم آ.ک.پ – م.ه.پ وارد ساخت. نابودی اتحاد فاشیسم در استانبول در نتیجه‌ی کارزار 'فاشیزم را پایان دهیم، ترکیه را دمکراتیک نماییم'  که در ۳۱ مارس / ١١ فروردین انجام شد به وقوع پیوست. به همین دلیل آنچه موفق شد و موفق ساخت، خط مشی رهبر آپو برای دمکراتیک ساختن ترکیه بر مبنای اتحاد دمکراتیک است. "

  معیاری که رهبر آپو معلوم ساخت موضع خلق کرد را آشکار کرد

  ک.ج.ک اعلام کرد، آنکه موضع ه.د.پ را تشکیل داد و در ۲۳ ژوئن /۲ تیر راه را بر موفقیت نیروهای دمکراسی گشود، آنکه سبب فعالیت خلق کرد با ذهنیتی دمکراتیک شد، رهبر خلق کرد است.

  در بیانیه‌ی ک.ج.ک آمده است، "ارزیابی‌هایی که ذهنیت دمکراتیک خلق کرد و تلاش‌هایشان برای اتحاد دمکراتیک را از خط ایدئولوژیک و سیاسی رهبر آپو جداگانه ببیند، یا واقعیت‌ها را ندیده و یا خواهان نشان دادن خلاف واقعیت هستند. اما رهبر آپو حل مسئله‌ی کرد را با دمکراتیزاسیون ترکیه در یک راستا می‌بیند. معیار‌ موضع سیاسی خلق کرد به گونه‌ای که در راستای دمکراتیزاسیون ترکیه است یا بر خلاف آن‌ را معلوم ساخته است. موضع خلق کرد در ۲۳ ژوئن بر اساس معیار رهبری تعیین شد. رهبر آپو در امرالی دارای نقش دستیابی به صلح و راه‌حلی دمکراتیک بر اساس اتحاد و گفتوگو و مذاکرات دمکراتیک است. بمانند دیروز، امروز هم مخاطب اساسی حل مسئله‌ی کرد رهبر آپوست.

  نیروهای جنگ ویژه قادر به درک وابستگی میان ما و رهبر آپو نیستند

  بایستی هر کس به این واقعیت واقف گردد که بخش بزرگی از جنگ دولت استعمارگر ترکیه علیه مبارزات آزادی خواهیمان از راه جنگ ویژه‌ی روانی انجام می‌شود. به همین دلیل همواره  سعی دارند مبارزات آزادخواهیمان را گسسته و یا چنان نشان دهند. تاکنون نتوانسته‌اند و از اکنون به بعد هم نخواهند توانست. در میان رهبر آپو و جنبشمان، در میان رهبر آپو و خلقمان وابستگی تاریخی، اجتماعی، فکری و عاطفی وجود دارد که نیروهای جنگ ویژه قادر به درک آن نیستند. به همین دلیل هر کس که در تلاش باشد نشان دهد میان رهبر آپو و جنبشمان، خلقمان و عرصه‌ی سیاست دمکراتیک موضع و رفتاری جداگانه وجود دارد، به ابزار جنگ روانی علیه جنبشمان مبدل خواهد شد.

  زمان دمکراتیزاسیون ترکیه فرا رسیده است

  نیروهای دمکراسی و خلق کرد با موضع خویش در ۲۳ ژوئن برای دمکراتیزاسیون ترکیه فرصت و زمینه‌ای قدرتمند ایجاد نمودند. تا آخرین لحظه راه بر اتحادی دمکراتیک انقلابی گشوده شده است تا که خود را از الیگارشی سیاسی ترکیه رها ساخت و در دمکراتیزاسیون نقش کاتالیزور را ایفا نمود. ه.د.پ در انتخابات محلی بویژه انتخابات استانبول نشان داد که بخش و حزب اساسی این اتحاد دمکراتیک است. اتحاد دمکراتیکی که در میان خلق ایجاد شد با گذشت زمان قدرت‌های سیاسی را در چنین برهه‌ای قرار خواهد داد. زمان آن رسیده است که گردهمایی دمکراتیکی که ه.د.پ میان رای دهندگان ایجاد نموده است در عرصه‌ گسترده‌تری توسعه یابد، به اتحاد دمکراتیک مبدل شده و کارزار دمکراتیزاسیون ترکیه را آغاز نماید. خط مشی سیاست دمکراتیک که رهبر آپو در واقعیت سیاسی ترکیه به عنوان راه سوم نامبرده است، فعالترین بخش اتحاد دمکراتیک است و اگر با این اتحاد کارزار دمکراتیزاسیون آغاز گردد، فرهنگ سیاسی و جو سیاسی ترکیه را تغییر خواهد داد. در چنین شرایطی الیگارشی احزابی که تاکنون در حاکمیت جای گرفته‌اند یا به بخشی از اساس کارزار دمکراتیزاسیون مبدل خواهند شد و یا در برهه‌ی این کارزار نابود می‌شوند.

  انتخابات ۲۳ ژوئن به رفراندوم دمکراسی مبدل شد

  انتخابات ۲۳ ژوئن همانگونه ه.د.پ از آن نامبرد به رفراندوم دمکراسی مبدل شد. این رفراندوم در همان وقت رضایت خلقمان است که برمبنای دمکراتیزاسیون ترکیه خواهان حل مسئله‌ی کرد هستند. این رفراندوم نشان از اراده‌ی خلق دارد که به تمامی قدرت‌های سیاسی ترکیه مربوط است. آشکار‌ترین نشان از پایان دوقطبی گری و دستیابی به اتحادی دمکراتیک، قانون اساسی خواهد بود که در آن حقوق کرد‌ها، علویان، زنان و خلق‌های اسیر و نابرابر را تضمین خواهد کرد. در این راستا برای دستیابی به آن بایستی تفکر حاکمیت کنونی که راه را بر دوقطبی گری، خصومت و تک پرستی اقتدارگرای مرکزی می‌گشاید را از میان برداشت.  خلقمان که در انتخابات استانبول موضع خویش را در برابر این تفکر سیاسی نشان دادند، بایستی با اتحادی دمکراتیک و مبارزه‌ای بر این اساس، این ذهنیت و سیاست را در مسیر دمکراتیزاسیون قرار داده و یا از میان بردارند.

  مسئولیت تاریخی اتحاد دمکراتیک افزایش یافته است

  اتحاد دمکراتیک که رهبر آپو به عنوان راه سوم از آن نام می‌برد و در تشکیل آن نقشی مهم را ایفا نموده است، در این انتخابات قدرت‌مند شده و مسئولیت‌ تاریخی آن‌ نیز افزایش یافت. با تفکری که رهبر آپو ایجاد نمود و خط مشی سیاسی که معلوم ساخته است، خلق کرد و نیروهای دمکراسی ترکیه نیروی دمکراتیک بزرگی را برای آینده‌ی دمکراتیک ترکیه ایجاد کردند و برای خلق‌ها امیدی عظیم را خلق کردند. هنگامیکه بر اساس خط ایدئولوژی – سیاسی رهبر آپو اتحاد‌هایی دمکراتیک شکل گرفتند، برهه‌ی جدیدی برای دمکراتیزاسیون و حل مسئله‌ی کرد آغاز خواهد شد. گرد هم آمدن نیروهای دمکراتیک در جامعه احتمال وقوع آن را افزایش می‌دهد.

  مبارزات آزادی و دمکراسی بر خط مشی رهبر آپو توسعه خواهد یافت

  اتحادی خلق کرد و نیروهای دمکراسی که با ه.د.پ مورد توجه واقع شد بسیار با اهمیت است. موفقیتی که در ۲۳ ژوئن ایجاد شد، نه تنها موفقیت خلق کرد است. موفقیت تمامی آن‌هاییست که زیر سقف ه.د.پ جایگزینی دمکراتیک انقلابی  برای ترکیه آفریدند. بر همین مبنا از تمامی خلق کرد و نیروهای دمکراسی درخواست می‌کنیم، اتحاد دمکراتیکی که موجب موفقیتی بزرگ شد را نیرومند نمایید، مبارزات دمکراتیزاسیون ترکیه را توسعه داده و واقعیت ترکیه‌ای دمکراتیک را که غیر قابل بازگشت است ایجاد نمایید.

  بایستی هر کس به این واقعیت واقف باشد؛ جنبش آزادی خواهیمان، خلق کرد و جنبش سیاسی دمکراتیکی که بر اساس خط مشی رهبری خلق شد، همانند قبل، از اکنون به بعد هم در خط مشی رهبر آپو مبارزات دمکراسی و آزادی خواهی را گسترش خواهیم داد. بر اساس دمکراتیزاسیون ترکیه و آزادی خلق کرد، مبارزات دمکراتیزاسیون تمامی خاورمیانه را با هر نوع فداکاری ادامه خواهیم داد. "