گروهی انترناسیونالیست به دیدار با سپرهای انسانی رفتند

گروهی انترناسیونالیست به دیدار با کنشگران سپر انسانی علیه اشغالگری ترکیه در جنوب کردستان رفتند.

  گروهی انترناسیونالیست با هدف حمایت و یاری با کنشگران سپر انسانی علیه اشغالگری دولت ترکیه در جنوب کردستان به دامنه‌ی قندیل رفتند.

  آمد درسیم از کنشگران سپر انسانی از این گروه استقبال نموده و از تمامی خلق جنوب کردستان درخواست کرد به این کنش بپیوندند. آمد درسیم اعلام کرد، " هنگامیکه هشیاری و حمایت مهمانان انترناسیونالیستمان در برابر اشغالگری دولت ترکیه در جنوب کردستان می‌بینیم از تمامی خلق خویش درخواست می‌کنیم، همراه با یکدیگر علیه اشغالگری اقدام نموده و از جوانان خویش حمایت نمایید."