کنفرانس آزاد سازی عفرین برگزار شد

کنفرانس آزاد سازی عفرین در کانتون شهبا برگزار شد و با این هدف از آحاد ملت برای آزادسازی عفرین درخواست همکاری به عمل آمد

کنفرانس آزاد سازی عفرین در کانتون شهبا برگزار شد و با این هدف از آحاد ملت برای آزادسازی عفرین درخواست همکاری به عمل آمد

 

سازمانهای اداره کننده ی خودمدیریتی دمکراتیک کانتون عفرین با شرکت ۲۵۰ تن از اعضای دستگاههای این کانتون،گروههای سیاسی و نمایندگان جامعه ی مدنی، در تاریخ ۲٨ تا ۳۱ خرداد با تحلیل وضعیت سیاسی، سازمانی، مقاومت و دفاع ذاتی در کانتون شهبا کنفرانس آزادسازی عفرین را برگزار کردند.

 

انقلاب سوریه در سال ۲۰۱۱ با شعار آزادی و دمکراسی آغاز شد.اما خیلی سریع این انقلاب از شعارهای خود دوری گرفت و کشور سوریه به سوی تجزیه پیش رفت.گروههای مختلف در این کشور به دلیل مسائل مذهبی، دینی و عشیره ای به مبارزه با یکدیگر پرداختند. به همین دلیل مشکلات عمیق تر شده و تعداد زیادی کشور خارجی در سوریه به دخالت پرداختند.

 

کنفرانس آزادسازی عفرین با یک دقیقه سکوت به احترام شهدا آغاز شد. سپس کنفرانس با سخنان آلدار خلیل عضو شورای رهبرم تودم آغاز شد. آلدار خلیل گفت: مقاومت روا حق خلق عفرین است و مقاومت در مقابل اشغالگری وظیفه ی ماست. ما به مقاومت ادامه میدهیم تا به آزادی برسیم.

 

وی در ادامه ی سخنانش گفت: ما مقاومت زمانه در عفرین را به اساس حل مشکلات سوریه مبدل خواهیم کرد. بر همین اساس تصمیمات اتخاذ شده در این کنفرانس آغاز آزادسازی عفرین را مشخص خواهند کرد.

 

در این کنفرانس پنج تن به عنوان اعضای دیوان مشخص شدند.همچنین راهها و پیشنهادات شرکت کنندگان برای چگونگی آزادسازی عفرین بررسی شد.

 

در این کنفرانس شعار" با اتکا به مقاومت تاریخی عفرین ما انتقام بزرگی خواهیم گرفت و عفرین را آزاد خواهیم کرد "  بە عنوان شعار کنفرانس انتخاب شد.

 

در چند روز آینده تصمیمات اتخاذ شده در این کنفرانس برای عموم منتشر خواهد شد.