جوانان میهن‌دوست کامیاران و هورامان؛ "سنگر ما خون رفقایمان است"

جمعی از جوانان میهن‌دوست کامیاران و منطقه‌ی هورامان در رابطه با به شهادت رساندن این سه گریلای شرق کردستان توسط عناصر سپاه که با همکاری مزدوران بومی منطقه همراه بود، بیانیه‌ای را منتشر کرده است

روز ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۷ همزمان با حملات خلق‌ستیزانه سپاه پاسداران علیه مقر حزب دمکرات در کویه و همچنین اعدام فعالین سیاسی، عملیات نظامی وسیعی با مشارکت مزدوران محلی در منطقه‌ی سنه علیه گریلاهای شرق کردستان انجام گرفت که در نتیجه‌ی آن سه تن از رفقا به نام‌های آرگش کارزان(جمال‌رحمانی)، تولهلدان سنه(رئوف ابراهیمی)، دلووان فدایی(شریف امینی) به شهادت رسیدند.

 

جمعی از جوانان میهن‌دوست کامیاران و منطقه‌ی هورامان در رابطه با به شهادت رساندن این سه گریلای شرق کردستان توسط عناصر سپاه که با همکاری مزدوران بومی منطقه همراه بود، بیانیه‌ای را منتشر کرده و ضمن محکوم کردن این حمله و قدردانی از رشادت‌های این سه رفیق، بر تداوم راه شهیدان تاکید کرده‌اند.

 

این جوانان در بیانیه‌ی خود با تاکید بر وسعت و پویایی مبارزه‌ی آزادیخواهی خلق کُرد آورده‌اند:" بی‌شک رودخانەی آزادی و جنبش ما آنقدر خروشان و بزرگ میباشد کە با دست اندازی چند وطن فروش و خودفروختە نجس نخواهد شد و آروزی بازایستادنش را هم بە گور خواهند برد. ترس، خودباختگی، سکون و سکوت آن چیزی است که دشمنان نتوانسته و نخواهند توانست در روح و روان ما تزریق کنند و میل بە مبارزە، عشق به آزادی و پویایی در کردستان که همانا فلسفە واقعی زندگی آزاد می‌باشد در کانال حقیقی حیات خویش به منصه ظهور رسیده است."

 

در این بیانیه همچنین در رابطه با سازماندهی وسیع‌تر نیروهای گریلا در پی شهادت گریلاهای کردستان آمده است:"بیگمان آن را هم بدانید کە سنگر ما همانجایی خواهد بود کە خون رفقایمان ریختە شدە و سخت‌ترین زمین نیز هست، کە تبدیل بە دژ مقاومت خواهد شد و در پس هر نهالی از این اقلیم و هر باغی از این درّە گریلایی در پس آن سنگر خواهد بست."

 

جوانان میهن‌دوست کامیاران و منطقه‌ی هورامان در ادامه‌ی بیانیه‌ی خود با تجدید پیمان با رهبر آپو و شهیدان تصریح کرده‌اند:" ما دوبارە با آرمان شهدا، رهبر آپو و  کردستان با ملحق شدن بە جنبش آزادی پیمانمان را نو خواهیم کرد، از رفیق دلیر رشادتش را خواهیم گرفت، آرگش وار شعلە آتش جنبشمان را بلند خواهیم کرد و هر لحظه آمادە فدایی بودنیم در راە ملتمان. [دشمنان] چه خیال‌های پوچی کردەاند! ما هموارە در زایش هستیم در پی آزادی و چە مبارک است مکتب ما بدین سان کە با قلبی سرشار از عشق و در حال جوانە زدن و تجربە تکامل زندگی آزاد ماهی‌های سیاە کوچولو در رە دریایی شدن ایستادنی ندارند."

 

در پایان بیانیه‌ی جوانان میهن‌دوست ضمن محکوم‌کردن حملات هم‌جانبه‌ی رژیم جمهوری اسلامی تاکید کرده‌اند:" در انتهای این پیام حملە همە جانبە رژیم اعدام را کە با همکاری حکومت‌های غاصب حاکم بر کردستان و با همکاران خودفروختگان انجام می‌گیرد، همچنین آغاز موج جدید اعدام جوانان و نابود کردن محیط زیست کردستان را محکوم کردە و ابراز می‌داریم کە این حملات از جانب خلق بدون پاسخ نخواهد بود."