باران بریتان: دغدغه اصلی پژاک خود مدیریتی و خود دفاعی خلق کُرد است

روز گذشته باران بریتان عضو مجلس پژاک با شرکت در برنامه اَکتولِ آرین تیوی در رابطه با فراخوان پژاک و کوادر از احزاب شرق کردستان جهت تاسیس سازمانی فرا حزبی اطلاع رسانی کرد

روز گذشتە باران بریتان عضو مجلس پژاک با شرکت در برنامە اَکتولِ آرین تیوی در رابطە با فراخوان پژاک و کوادر از احزاب شرق کردستان جهت تاسیس سازمانی فرا حزبی اطلاع رسانی کرد

 

باران بریتان در پاسخ بە این سوال کە ضرورت این فراخوان در این مقطع چه بود با توجه به اینکه فراخوان‌های پیشین با تمایل شماری از احزاب شرق کردستان همراه نبودە گفت، فراخوانی کە پژاک خطاب بە روشنفکران، آکادمسینها، احزاب و جریانهای سیاسی شرق کردستان منتشر کردە در واقع ادامە همان پروژە کودار و پژاک بود.

 

بریتان با اشارە بە فراگیری و ایران شمول بودن این پروژە تاکید کرد، یک حزب و یا جریان سیاسی نمیتواند بدون در نظر گرفتن مسئلە کُرد و کردستان و همچنین مسئلە تمامی خلقهای ایران، ادعای داشتن یک طرح و نقشە راە برای چارە یابی مشکلات را داشتە باشد.

 

عضو مجلس پژاک در پاسخ بە این سوال کە آیا در آیندە پاسخ دیگر احزاب بە نقشە راە مشترک پژاک و کودرا منتشر و علنی خواهد شد گفت: پژاک از بدو تاسیس تا اکنون همیشە سعی در شفافیت با مردم را داشتە و با قاطعیت اعلام کرد کە هر تحول و پاسخی کە از سوی جریانات سیاسی، احزاب، روشنفکران و آکادمیسین ها بە دست برسد را با خلق خود در میان خواهند گذاشت.

 

او در ادامە بە اختلافات موجود میان احزاب و جریانات سیاسی کردستان در مواجە با مسائل پرداخت و تصریح کرد، با وجود تمام تفاوتمندیها می‌بایست حول محور اشتراکاتی همچون مجلس ملی شرق کردستان، یک هیئت دیپلماتیک فرا حزبی جمع شوند.

 

بریتان در پاسخ بە این سوال کە مرکز همکاری احزاب کردستان ایران، طی بیانیەای نقشە راە مشترک کودار و پژاک را در راستای حفظ منافع حکومت ایران و متضاد با روح جنبش ملت کُرد عنوان کردە بود گفت: این اتهامات تازە نیست و در واقع این نوع نگاە ریشە در یک جهان‌بینی سطحی دارد. او در ادامە با اشارە بە آنکە دورە ناسیونالیسم بە پایان راە خود رسیدە افزود، اعتقاد ما بر یک انقلاب نرم و بنیادین با کمترین آسیب و هزینە را برای خلقهای ایران است، کە متاسفانە این موضوع هنوز برای بسیاری از جریانات و احزاب قابل درک نیست.

 

او در پاسخ سوال آرین تی وی در رابطە با اینکە برخی پروژە پژاک برای ایجاد مجلس ملی را اقدامی در جهت ترویج ناسیونالیسم و جداسازی کردستان از جنبش آزادی خواە ایران برآورد می‌کنند گفت: ضمن تمام احترامی کە برای تمامی روشنفکران و آکادمیسین‌ها قائل‌ام باید گفت تا زمانی کە یک درک کلی از پروژە پژاک وجود نداشتە باشە هر تحلیلی با اشتباە روبرو خواهد شد. او تاکید کرد، پژاک با ملی‌گرایی افراطی مخالف است اما با ملت کُرد مخالف نیست، با جنیست‌گرایی و دولت‌گرایی نیز مخالف است چون می‌داند کە زمان دولت-ملت‌ها بە پایان رسیدە، و معتقد است میشود در چارچوب ایران یک نظام کنفدرال کە در آن حقوق حقە تمام خلقهای ایران در کنار خلق کرد رعایت شود ایجاد کرد.

 

او در انتها تصریح کرد در فردای ایران وجود یک پارلمان ملی بە هیچ عنوان بە معنای جداسازی کردستان از ایران نیست بلکە ما بە عنوان پژاک اصلی‌ترین دغدغە خود را حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دیپلماتیک خود مدیریتی و خود دفاعی خلق کرد می‌دانیم.