زیلان تانیا: هیچ راهی به جز تغییر در ایران وجود ندارد

زیلان تانیا، ریاست مشترک جامعه دمکراتیك و آزاد شرق کردستان طی گفتگویی با خبرگزاری فرات در مورد مسائل ساختاری در ایران صحبت کرده و گفته است کودار برای چارەیابی مسائل پروژه دارد. او از این پروژه به عنوان تنها راهکار موجود نام می برد.

زیلان تانیا، ریاست مشترک جامعه دمکراتیك و آزاد شرق کردستان طی گفتگویی با خبرگزاری فرات در مورد مسائل ساختاری در ایران صحبت کرده و گفته است کودار برای چارەیابی مسائل پروژه دارد. او از این پروژه به عنوان تنها راهکار موجود نام می برد.

 

زیلان تانیا با اشاره به معضلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایران، به بن بست جدی در این کشور پرداخته که حکومت چارەای برای خروج از آن پیدا نمی کند.

 

او با یادآوری پروژه کودار برای خروج از این بحران می گوید نقشه راه آنها آلترناتیوی است که با ژرف اندیشی تهیه شده و می تواند جلوی مخاطراتی که جوامع ایران را تهدید می کند بگیرد.

 

زیلان تانیا می گوید راه حل سوم، نیروی خود را از جامعه می گیرد و آزادی و دمکراسی مبانی اصلی آن هستند. این پروژه اجازه می دهد که تغییر در ایران با توجه به خواست مردم روی دهد و از مداخله خارجی جلوگیری شود.

 

او با اعلام آمادگی کودار برای قبول مسئولیت در این روند، به ترکیب جمعیتی ایران و مسائل مربوط به آنها پرداخته و تأکید می کند که چارەیابی این مسائل نیاز به تدوین یک قانون اساسی دمکراتیك دارد. پیش از آن، آنچه که مردم می خواهند را می توان در یک رفراندوم عمومی جویا شد.

 

زیلان تانیا که معتقد است مسئله کردها مهمترین موضوع ایران است، به ابعاد این مسئله در قیاس خاورمیانه اشاره کرده و می گوید مشکل عدم اشراف ایران به این مسئله نیست بلکه در نحوه نگرش به آن است. تا زمانی که چارەای برای مسئله کرد پیدا نشود نمی توان دم از آزادی زد.

 

ریاست مشترک کودار یادآوری می کند کردها هم اکنون در قتل‌گاه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی قرار دارند و در حالی برای ادامه حیات تلاش می کنند که هویت جمعی آنها نادیده گرفته شده و مرگ و تبعیض براحتی بر آنها تحمیل می شود.

 

او می گوید: علیرغم همه اینها، حکومت ایران طوری برخورد می کند که گویا مشکلی وجود ندارد. ایران ابتدا باید به وجود مسئله کرد اذعان کند و در وهله بعدی ضمن اعلام آمادگی برای تحول آفرینی، با مخاطبان آن وارد گفتگو شود.

 

زیلان تانیا همچنین توقف نظامی گری و گروگان گیری‌های سیاسی در کردستان را از شروط لازم برای مهیا شدن زمینه حل مسائل می داند.

 

او همچنین مسئله زن را یک مسئله بسیار جدی می داند که کودار بر لزوم حل آن و تغییر نگاه حکومت در این مورد تأکید دارد.

 

ریاست مشترک کودار، ادامه راه کنونی را فروپاشی حکومت ایران می داند و می گوید هیچ راهی بجز تغییر مقابل ایران نیست، اما اگر درهای گفتگو با جامعه باز نشود این اتفاق با مداخله نیروهای سرمایه داری انجام می شود که به ضرر مردم است.