احمدی نژاد قربانی شدن جان صدها انسان را سزاوار پاسخگویی نمی‌داند

بە دنبال زلزلە مهیب هفت و سە ریشتری ایالت کرماشان ابعاد تازە ای از عمق روابط مردم کردستان با دیگر خلقهای ایران نمایان شد. مقامات نیز با وعدە‌ها و تبلیغات فراوان در این حوادث حضور پررنگی داشتند. محمود احمدی نژاد هم در پاسخ به فرو ریختن ساختمان‌های مسکن ...

بە دنبال زلزلە مهیب هفت و سە ریشتری ایالت کرماشان ابعاد تازە ای از عمق روابط مردم کردستان با دیگر خلقهای ایران نمایان شد. مقامات نیز با وعدە‌ها و تبلیغات فراوان در این حوادث حضور پررنگی داشتند. محمود احمدی نژاد هم در پاسخ به فرو ریختن ساختمان‌های مسکن مهر گفته است که این انتقادها ارزش پاسخ دادن ندارد

 

بعد از گذشت ۶ روز از زلزلە فاجعە بار ایالت کرماشان، خبرها حکایت از همیاری گستردە مردم تمام کردستان و دیگر بخشهای ایران دارد.

 

 تصاویری از کودکی کە کاپشن خود را اهدا میکند، تا زوج جوانی کە حلقە های ازدواجشان را بە زلزلە زدگان تقدیم میکنند، همە با هرچە کە در توان داشتند در این حماسە انسانی شرکت کردند.

 

از دیگر سو مقامات و دستگاه های حکومتی با راە اندازی شوهای تبلیغاتی برای خود و ارگانهای متبوع خویش گوی سبقت را از یکدیگر ربودە بودند.

 

کار به جایی رسیدە کە کمکهای مردمی را ارگانهای نظام مصادرە و بە نام کمکهای دولتی بە مردم عرضە می‌کنند.

 

سوالی کە تا بە امروز مسئولین و ارگانهای نظام بە شکلی واضح در مورد آن پاسخگو نبودەاند فرو ریختن ساختمان‌های پروژه مسکن مهر است که به گفته مردم بومی بالاترین آمار کشتە شدگان را بە خود اختصاص دادە. این پروژه در زمان احمدی نژاد کلید خورد اما او آنچه روی داده را تبلیغات می‌خواند.

 

احمدی نژاد انتقادها به قربانی شدن دهها انسان زیر آوار ساختمان‌های مسکن مهر را دارای ارزش پاسخ نمی‌داند و مسئولان کنونی هم ارزشی برای جان بازماندگان این واقعه قائل نیستند.

 

به ویژه بحران مدیریت در روستاهای زلزله‌زده سبب شده کمک‌های مردمی به درستی توزیع نشود و زنان و کودکان برخی از روستاها شب‌ها را در سرمای سوزناک سپری کنند.

 

در برخی مناطق و روستاهای زلزله‌زده هنوز خدمات اولیه مانند آب و برق وصل نشده و مردم همچنان زیر کپرها در تاریکی و سرما روز و شب خود را می‌گذرانند.