دو نظامی ترکیه در للیکان- جنوب کردستان از پای در آمدند

مرکز اطلاع رسانی نیروی مدافع خلق در رابطه با عملیات گریلاهایش در مناطق شمال و جنوب کردستان از مرگ دو نظامی ترکیه خبر داد

مرکز اطلاع رسانی نیروی مدافع خلق در رابطه با عملیات گریلاهایش در مناطق شمال و جنوب کردستان از مرگ دو نظامی ترکیه خبر داد
 

در گزارش ه.پ.گ آمدە است، نیروهایش در چارچوب عملیات انقلابی، بعد از ظهر روز شنبه ٣١ شهریور/ ٢٢ سپتامبر در منطقە سیدکان اقلیم کردستان نظامیان اشغآلگر ترکیە را در تپە للیکان هدف گرفتند کە در جریان آن دو نظامی از پای در آمد.

 

ه.پ.گ همچنین می گوید ارتش متجاوز ترکیە ظهر روز جمعە ٣٠ شهریور/ ٢١ سپتامبر در منطقە هلاجی کوهستان آگری عملیات گستردەای با پشتیبانی هواپیماهای بدون سرنشین آغاز کرد. ارتش ترکیە ضمن بمباران منطقە، نظامیانش را توسط هلی کوپترهای نظامی در منطقە پیادە کرد.

 

در حالیکە این عملیات بعد از ظهر شنبه بدون نتیجە بە پایان رسید اما رژیم ترکیە از طریق مراکز اطلاع رسانی خود اقدام بە انتشار اخبار کذب مبنی بر شهادت گریلاها کرده است.

 

نیروی مدافع خلق در ادامه گزارش خود می افزاید عصر روز ٢٨ شهریور/ ١٩ سپتامبر ارتش متجاوز ترکیە در منطقە شهید کاوە مابین مناطق پاسور، فارقین، لیجە و هنەی آمد عملیات نظامی گستردەای آغاز کرد کە تا دو روز ادامە داشت.

 

ه پ گ که روز جمعه اعلام کرده بود پنج گریلای آن در  منطقە الکە شرنخ جان خود را از دست داده اند در گزارش اخیر خود خبر شهادت یکی از گریلاها با نام برنا یالمان با کد سازمانی هیرا هویدار را تکذیب کرده و می گوید او در سلامت کامل بە سر می برد و خود را بە همرزمانش رساندە است.

 

در گزارش نیروی مدافع خلق همچنین آمدە است کە صبح روز ٣٠ شهریور/ ٢١ سپتامبر جنگندهای هوایی ارتش ترکیە اقدام بە بمباران تپە کارتال واقع در منطقە آواشین از توابع مناطق حفاظتی مدیا کردند. ظهر فردای همان روز نیز مناطق شهید رستم و ژاپ بە شدت بمباران شد کە در جریان آن آتش سوزی گستردەای در مراتع و زمینهایی روستاییان رخ داده است.