ی.پ.گ مشخصات ٨ شهید حماسه کوبانی را اعلام کرد

​​​​​​​مرکز اطلا‌ع‌رسانی یگانهای مدافع خلق مشخصات هشت مبارز مقاومت حماسی کوبانی را که در اکتبر ٢٠١۴ به شهادت رسیده‌اند منتشر کرد. ی.پ.گ مراتب تسلیت خود را به خانواده شهدا و آحاد خلق کردستان در میان گذاشته است

مرکز اطلا‌ع‌رسانی یگانهای مدافع خلق مشخصات هشت مبارز مقاومت حماسی کوبانی را که در اکتبر ٢٠١۴ به شهادت رسیده‌اند منتشر کرد. ی.پ.گ مراتب تسلیت خود را به خانواده شهدا و آحاد خلق کردستان در میان گذاشته است

 

اطلاعیه ی.پ.گ به این شرح است:

"خلق ما به درازای تاریخ در برابر هرگونه یورش و اشغالگری دشمنان در خاک کردستان قهرمانانه مقاومت کرده و هویت آزادیخواهانه خود را به اثبات رسانده است. در پاسخ به تمام حملاتی که با هدف امحا و نابودی خلق صورت گرفته، اتحاد و انسجام ملی خلقمان مستحکم‌تر شده و مقاومت مشترکی را نشان داده‌اند. در این راستا برای محافظت از ارزش‌های فرهنگی خود جنگ مرگ و زندگی را به انجام رسانده‌اند. یکی از این جنگ‌ها در سال ٢٠١۴ حین حملات وحشیانه تبهکاران داعش به کوبانی مهر خود را بر صفحات تاریخ زده است. زیباترین دختران و پسران کردستان با عشق به آزادی و میهن‌دوستی به بسیج عمومی مقاومت و دفاع از کوبانی ملحق شدند و نشان دادند که دشمنان کردستان هیچگاه نخواهند توانست به اهداف چرکین خود دست یابند. در ماه اکتبر که مقاومت‌های بزرگی در آن صورت گرفت هشت تن از رفقای ما به شهادت رسیدند. رفقا بِدَنگ، بریتان بوتان، بریتان بستا، بوتان، بروسک، جودی، روکن و خوزا که از چهارسوی کردستان در نبرد مقاومت حماسی کوبانی جای گرفته بودند مقاومتگری برای مبارزات آزادیخواهانه را به جهانیان نشان دادند. این ایستار انقلابی، روژاوا را به تمام جهان شناساند.

 

به دلیل شرایط جنگی اعلام اسامی رفقای شهید با تأخیر مواجه شد. ما مشخصات رفقای خود را در این مرحله اعلام می‌کنیم. مشخصات رفقای جانباخته به این شرح است:

   نام: اُکتای گوردگر

   کد سازمانی: بِدَنگ چولگ

   محل تولد: چولگ- شمال کردستان

   زمان و مکان شهادت: ٢٣ اکتبر ٢٠١۴ / کوبانی


   نام: عایشه ساین

   کد سازمانی: بریتان بوتان

   محل تولد: مرسین- ترکیه

   زمان و مکان شهادت: ٩-١٠ اکتبر ٢٠١۴ / کوبانی


   نام: قدریه کولومان

   کد سازمانی: بریتان بستا

   محل تولد: شرنخ- شمال کردستان

   زمان و مکان شهادت: ٩-١٠ اکتبر ٢٠١۴/ کوبانی


   نام: جونیت کلیچدوغان

   کد سازمانی: بوتان فارقین

   محل تولد: آمَد

   زمان و مکان شهادت: اکتبر ٢٠١۴ / کوبانی


   نام: عمر ارتان

   کد سازمانی: بروسک تولهلدان

   محل تولد: آمَد

   زمان و مکان شهادت: ١ اکتبر ٢٠١۴/ کوبانی


   نام: مهمت اوزمن

   کد سازمانی: جودی آمَد

   محل تولد: شرنخ

   زمان و مکان شهادت: ١٠ اکتبر ٢٠١۴/ کوبانی


   نام: قدرت رازقی

   کد سازمانی: روکن سیپان

   محل تولد: ماکو

   زمان و مکان شهادت: اکتبر ٢٠١۴/ کوبانی


   نام: لیلا چوبان

   کد سازمانی: خوزا حسرت

   محل تولد: سرت

   زمان و مکان شهادت: ١١ اکتبر ٢٠١۴/ کوبانی

 

از هر هشت رفیق شهید با احترام و منتداری یاد می‌نماییم و پیمان می‌بندیم که آرمانهای آنان را با دستیابی به پیروزی محقق نماییم."