گردهمایی کردهای ساکن فنلاند در محکومیت پانزدهم فوریە

همگام با کردهای ساکن در کردستان و کشورهای دیگر اروپایی کردهای ساکن در شهر هلسینکی پایتخت فنلاند هم توطئە بین‌الدولی را محکوم نمودند

همگام با کردهای ساکن در کردستان و کشورهای دیگر اروپایی کردهای ساکن در شهر هلسینکی پایتخت فنلاند هم توطئە بین‌الدولی را محکوم نمودند

 

کمیتەهای حزب حیات آزاد کردستان "پژاک"، جامعە زنان آزاد روژهلات کردستان "کژار" و مجلس خلق این فعالیت را سازماندهی کردە بودند و در آن کردهای شهر هلسینکی و حومە شرکت کردند.

 

فعالیت مذکور رأس ساعت ١٣ روز چهارشنبە پانزدهم فوریە در"Senaatintori"  با یک دقیقە سکوت بە احترام شهدای راە آزادی کردستان آغاز شد و سپس شرکت کنندگان تا "Narinkkatori"  راهپیمایی نمودند.

 

در این فعالیت پیام پژاک، کژار و مجلس خلق قرائت شد و سپس سوران زکی شعری را در وصف مبارزە و مقاومت رهبر خلق کرد عبداللە اوجالان قرائت نمود.

 

گردهمایی کردستانیهای ساکن در شهر هلسینکی با سردادن شعارهای "زندە باد رهبر آپو"، "اردوغان قاتل"، "آزادی برای رهبر آپو" و "بدون رهبری حیات میسر نیست" پس از دو ساعت بە پایان رسید.