مراد کاراییلان: گریلا بە همە نشان می‌دهند کە هیچ نیرویی نمی‌تواند آنان را از میان بردارد + [عکس]

کاراییلان: در چهار سال گذشتە ما مرحلە بازسازی نوین نیروهای ه.پ.گ را آغاز کردەایم، با دورەهای موفقی کە برگزار کردەایم پروژە بازسازی نوین نیروهای گریلا را در سطح بسیار بالایی عملی می‌نماییم

کاراییلان: در چهار سال گذشتە ما مرحلە بازسازی نوین نیروهای ه.پ.گ را آغاز کردەایم، با دورەهای موفقی کە برگزار کردەایم پروژە بازسازی نوین نیروهای گریلا را در سطح بسیار بالایی عملی می‌نماییم

 

بە مناسبت پایان دورە آموزشی آکادمی‌ هاکی کارار و آکادمی نظامی معصوم کورکماز مراسمی در مناطق دفاعی مدیا برگزار شد و در این مراسم مراد کاراییلان فرماندە قرارگاە مرکزی دفاع از خلق، فرماندەهای ی.پ.گ ویژاستار زوزان چولک، عرفان آمد، لیلا سورخوین، آتاکان ماهر و تعدادی دیگر از فرماندەهای گریلا و مبارزان شرکت نمودند

 

کاراییلان در مراسم پایان دورە سخنانی را برای گریلاهای شرکت کنندە در این دورەهای آموزشی ایراد کرد و ضمن اشارە بە اهمیت نوروز در تاریخ خلق کرد و مبارزە دمکراتیک آنان برای آزادی و دمکراسی از شهدای راە آزادی  در عرصەهای مردین، نصیبین، شهدای شنگال و دیگر عرصەها تجلیل نمود. کارییلان در ادامە بە ائتلاف نیروهای نژادپرست ترکیە علیە خلق کرد و و خاطرنشان کرد:" دولت ترکیە بە شیوەای آشکار علیە دستاوردهای خلق کرد بە میدان آمدە است. ائتلاف آ.ک.پ- م.ه.پ جلوگیری از کسب موقعیت سیاسی و آزادی خلق کرد است. در دو سال گذشتە حملات همە جانبەای را علیە خلق ما انجام دادند."

 

کارییلان در ادامە سخنان خود از خلق کرد و نیروهای سیاسی در کردستان برای اتحاد و برگزاری هر چە زودتر کنگرە ملی – دمکراتیک خلق کرد دعوت بعمل آورد و آنرا تنها راە ضمانت نمودن دستاوردهای خلق کرد نامید.

 

فرماندە قرارگاە مرکزی دفاع از خلق در بخشی دیگر از سخنرانی خود گفت:"وظیفە ما نجات دادن زنان ایزدی در چنگال تبهکاران داعش است. وظیفە ما نە کشتن زنان ایزدی بلکە محافظت از آنان است. چگونە قتل زن جوان بە نام نازە را توجیە می‌کنند. زنی غیرنظامی در گردهمایی شرکت کردە است. شلیک بە این زن چگونە صورت گرفتە است. آیا پیشمرگ بودن اینگونە است؟ آیا این مایە شرم نیست؟ لازم است چنین اشتباهی تحت هیچ شرایطی تکرار نشود. آشکارا بە خلق خود می‌گوییم کە هدف ما تنها حفاظت از منافع خلق ما و دستاوردهای آنان است. سیاستهای غلط دستاوردهای خلق کرد را با خطرات جبران ناپذیر روبرو خواهد کرد. ما هشدار می‌دهیم: اشتباە نکنید! فرصت تاریخی برای تحقق پیروزی خلق کرد فراهم شدە است، قبل از هر چیز سیاستهای دشمنان را درک کردە و بازیهای پلید آنان را بهم زنیم."

 

خلق ما در تمام عرصەها بە میدان آیند. بویژە در آمد خلق باکور علیە ظلم و فاشیسم ائتلاف آ.ک.پ-م.ه.پ آتش نوروز را هر چە باشکوەتر برافروزیم. خلق ما اینگونە می‌تواند پیام دمکراسی و آزادی را بە همە جهانیان دهد.

 

مراد کاراییلان در ادامە بە پایان دورە اموزشی آکادمی آپولو اشارە نمود وافزود:"امسال ١٢ دورە آموزشی در آکادمیهای ما بە پایان رسیدند. هدف ارتقای عملکرد و کسب پیروزی قطعی گریلاهای آزادی کردستان است. گریلاهای سدە ٢١ ابزار و تکنولوژی دشمنان را خنثی خواهند کرد. گریلاهای حرفەای با استفادە از تاکتیک و تکنیک گریلایی پیروزی را بە دست خواهند آورد.

 

در چهار سال گذشتە برای ارتقای سطح نیروی گریلا تلاش کردەایم. گریلاهای کردستان از این پس در هر جای میهن و در هر شرایطی از خاک و خلق کردستان دفاع خواهند کرد ودر میدان نبرد بە همە نشان می‌دهند کە هیچ نیرویی نمی‌تواند آنان را از میان بردارد. امسال تازە را بە سال پیروزی مبدل خواهیم کرد.

 

کاراییلان در پایان سخنان خود بە مزدوران محلی رژیم ترکیە هشدار داد کە در درگیریها مداخلە ننمایند و افزود: "آیندە از آن خلق کردستان است."