آغاز مبارزات جدید حزب دمکراتیک خلق‌ها

اعضای حزب دمکراتیک خلق‌ها تصمیم گرفته‌اند که با سازمانهای دمکراتیک ترکیه شبکه جدیدی را برای مبارزه ایجاد کنند.

کمیته رهبری حزب دمکراتیک خلق‌ها با تشکیل جلسه‌ای در رابطه با حمله آرامستان گریلاها، انتصاب گماشتگان و عملیات نابودی خلق کورد تصمیم گرفته است تا مبارزات خود را در شکل جدیدی پیگیری نماید. اعضای این حزب تصمیم گرفته‌اند که با سازمانهای دمکراتیک ترکیه شبکه جدیدی را برای مبارزه ایجاد کنند.

طی روزهای اخیر حمله‌ها علیه مزار فرزندان کوردها افزایش و تداوم یافته‌اند. گماشتگان دولتی بر شهرداری‌ها نصب شده و سیاستمداران کورد دستگیر و به زندان فرستاده شده‌اند. از طرف دیگر سیاستمداران کورد زندانی همچنان در زندان هستند. کمیته رهبری حزب دمکراتیک خلق‌ها در رابطه با مقابله علیه موج این حملات تصمیم گرفته‌اند که با سازمانهای دمکراتیک ترکیه شبکه‌ای جدید را برای مبارزه ایجاد کنند. در مقابله با موج این حملات علیه اعضا و رهبران حزب دمکراتیک خلق‌ها، اعضای کمیته مرکزی و حزب دمکراتیک خلق‌ها نشستی مشترک را برگزار تصمیم گرفتند تا شبکه مبارزه بزرگی را ایجاد کنند. در رابطه با این تصمیم در هفته آینده روسای مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها طرح‌ها و برنامه‌های خود را در رابطه با این موضوع به اطلاع عموم می‌رسانند.