اعتصاب کامیونداران ایران به سیزدهمین روز رسید

در حالی که اعتراضات ضد حکومتی در بسیاری از شهرهای ایران بازتاب رسانه ای گسترده ای داشته است خبرها حاکیست که اعتصاب سراسری کامیونداران وارد سیزدهمین روز خود شده است.

در حالی که اعتراضات ضد حکومتی در بسیاری از شهرهای ایران بازتاب رسانه ای گسترده ای داشته است خبرها حاکیست که اعتصاب سراسری کامیونداران وارد سیزدهمین روز خود شده است.

 

دور دوم اعتصاب کامیونداران در اعتراض به ثابت ماندن قیمت کرایه ها و افزایش هزینه ها که از اول مرداد ماه شروع شده همچنان ادامه دارد.

 

با ورود اعتراضات کامیونداران به سیزدهمین روز خود برخی گزارش‌ها حاکی از ادامه اعتصاب متحدانه کامیونداران در ایران است.

 

بدلیل اعتصاب سراسری کامیونداران، پمپ بنزینها با کمبود بنزین روبرو شده و همین باعث شده که صفهای طولانی برای خرید بنزین تشکیل شود.

 

بدنبال ادامه دار شدن اعتصاب کامیونداران، دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، دانشجویان شهرکرد، دانشجویان دانشگاه گیلان، سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و همچنین کشاورزان همدان طی بیانیه ای حمایت خود را از این حرکت اعتراضی اعلام کردند.