امام جمعه‌ اصفهان: به کشاورزان حق نمی‌دهم اعتراض کنند، آنان فتنه‌گر هستند

امام جمعه اصفهان در واکنش به اعتراضات کشاورزان اصفهانی منباب دریافت حق آبه خود گفته آب نیست و دیگر به کشاورزان حق نمیدهد اعتراض کنند. او کشارزان شرکت کننده در تجمعات را فتنه‌گر نامید.

امام جمعە اصفهان در واکنش بە اعتراضات کشاورزان اصفهانی منباب دریافت حق آبە خود گفته آب نیست و دیگر به کشاورزان حق نمیدهد اعتراض کنند. او کشارزان شرکت کنندە در تجمعات را فتنەگر نامید.

 

یوسف طباطبائی امام جمعە اصفهان با استفادە از تریبون نماز جمعە این شهر گفت تا پیش از این بە کشاورزان حق می‌داده اما از این پس بە آنها حق نمیدهد. او کشاورزان را فتنە‌گرانی خواند کە در مقابل نظام قرار گرفتەاند.

 

امام جمعە اصفهان مدعی شد کشاورزان مبلغ خسارات وارد شدە را دریافت کردەاند.

 

طباطبائی اضافه کرد: آب نیست و صحبت سهمیه بندی است، آنان که در تجمعات شرکت می کنند انقلابی نیستند، حرف‌هایشان هم اسلامی نیست، آنان فتنه‌گر هستند.

 

بە دنبال انتقال حق آبە کشاورزان اصفهانی بە شهرهای یزد و قم کە باعث خشکسالی و تخریب بخش وسیعی از محصول و زمینهای زراعی شدە، کشاورزان اصفهانی طی چند سال گذشتە بارها دست بە تجمعات اعتراضی زدەاند. جدیدترین دور این اعتراضات از ماە های پایانی سال گذشتە آغاز شد و تا کنون نیز ادامە دارد.