اپوزوسیون دمکراتیک سوریه در برلین گردهم آمدند

نیروهای سوریه دمکراتیک، نمایندگان احزاب و سیاستمداران سوریه با درخواست مجلس سوریه دمکراتیک در برلین گرد هم آمدند. در طی این کارگروه درباره‌ی ایجاد سوریه‌ای دمکراتیک گفت‌وگو انجام گرفت.

  مجلس سوریه دمکراتیک م.س.د در ماه ژوئیه با هدف گفت‌وگو درباره‌ی راه‌های دستیابی به چاره‌یابی پایدار در منطقه با نمایندگان اپوزوسیون دمکراتیک درسطح سوریه و بین‌الملل کارگروه‌هایی را برگزار کرده بود. تاکنون در شهرهای پاریس و وین کارگروه‌هایی برگزار شده بود. آخرین مرتبه در برلین پایتخت آلمان کارگروهی دیگر برگزار شد.

  کارگروه برلین در ساعات ظهر روز شنبه آغاز شده و اپوزوسیون‌های دمکراتیک سوریه گرد‌هم آمدند. قریب ۴۰ تن از گرو‌ه‌های مختلف قومی و آیینی سوریه در این کارگروه حضور یافتند. ریاض دیرار ریاست مشترک م.س.د نیز در این کارگروه شرکت نمود. در این کارگروه بسیاری از نمایندگان احزاب سیاسی، سازمان‌های اجتماعی و سیاستمداران مستقل گرد‌هم آمدند.

  ریاض دیرار ریاست مشترک م.س.د در ابتدای سخنان خویش سخن گفته و درباره‌ی مدیریت خودگردان روژاوا و شمال و شرق سوریه سخن گفت. سپس اظهار داشت، برای دستیابی به مدیریتی نیرومند لزوم به مشارکت همه و حمایت از آن وجود دارد و به اهمیت گفت‌وگو و دیالوگ اشاره نمود.

  سیاست اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه محکوم گردید

  در طی کارگروه درباره‌ی توافق میان ترکیه و آمریکا بر سر ایجاد منطقه‌ی امن گفت‌وگو شده و موضع اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه علیه سوریه محکوم گردید. همچنین اعلام شد، اپوزوسیون‌های خارج از سوریه به ویژه در آلمان برای آیند‌ه‌ای دمکراتیک برای سوریه فعالیت‌هایی مشترک انجام دهند.

  حاضرین درباره‌ی ایجاد مکانیزمی که بتواند کنگره‌ای را با مشارکت تمامی نیروهای دمکراتیک سوریه ایجاد نماید سخن گفتند. انتظار می‌رود کارگروه امروز نیز ادامه داشته و سپسد قطعنامه‌ی آن اعلام گردد.