بار دیگر درخواست خانواده زندانیان امرالی رد شد

درخواست ملاقات خانواده رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان و ۳ زندانی دیگر در زندان امرالی برای دیدار با بستگانشان رد شد.

  محمد اوجالان و مظلوم دینچ به نمایندگی از خانواده رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان روز دوشنبه با هدف رفتن به امرالی به دادستانی جمهوری شهر بورسا مراجعه کرده بودند. همچنین خانواده‌های زندانیان دیگر هامیلی یلدرم، عمر خیری کونار و ویسی آکتاش با همین هدف به دادستانی جمهوری شهر بورسا مراجعه کرده بودند.

  دادستان کل شهر بورسا درخواست خانواده زندانیان را رد کرد. خانواده زندانیان امرالی آخرین مرتبه در ۵ ژوئن / ۱۵ خرداد به امرالی رفته و ملاقات کرده بودند.