برخورد امنیتی نیروی انتظامی با سپرده گذاران قربانی

سرکوب مالباختگان موسسات مالی و اعتباری توسط نیروی انتظامی ادامه دارد

سرکوب مالباختگان موسسات مالی و اعتباری توسط نیروی انتظامی ادامه دارد

 

اعتراض غارت شدگان موسسات مالی و اعتباری در ایران به مسئلەای امنیتی بدل شده است.

 

بانک مرکزی که مجوز فعالیت این موسسات را صادر کرده بود حالا که میلیاردها تومان سپردەهای مردم را ربودەاند می‌گوید هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد. نیروی انتظامی هم اقدام به سرکوب مالباختگان کرده است.

سپرده گزاران معترض امروز با تجمع مقابل ساختمان مجلس شعار دادند مالباختەاند نه اوباش. تجمع مقابل بانک مرکزی در تهران هم به خشونت کشیده شد.