تجمع سکوت در محکومیت نهادها و کشورهای اروپایی

سکوت نهادها و دولت‌های اروپایی در قبال مقاومت گسترده‌ی اعتصاب غذای کردستانیان که طی کنش‌های جمعی محکوم شد

دربسیاری از شهرهای اروپا علیه خاموشی در برابر کنشهای اعتصاب غذا که در محکومیت حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان، با پیشاهنگی لیلا گوون ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک آغاز گشته است، گردهمایی‌های اعتراضی برگزار شد.

 

در شهرهای پاریس و رن کشور فرانسه و کلن، مانهایم و اشتوتگارت آلمان کنشگران در اعتراض به سکوت کشورهای  اروپایی گردهمایی سکوت انجام دادند.

 

کردها و دوستان آنان در پاریس با برگزاری تجمع سکوت سیاست‌های سازمان‌ها و دولت‌های اروپا نسبت به مبارزه دمکراسی‌خواهانه و ضد فاشیستی کردها را محکوم کردند.

شرکت کنندگان ساعت ١۴ در مقابل برج ایفل گردهم آمدند و پس از یک دقیقه سکوت در پاسداشت شهیدان راه آزادی گردهمایی را آغاز کردند.

 

اُزکان دمیر یکی از کنشگران که از ۱ آوریل / ۱۲ فروردین در اعتصاب غذا بسر می‌برد با قرائت یادداشتی گفت؛" همانند یک سوسیالیست برای من مایه‌ی سربلندیست که در مقاومت اعتصاب غذا شرکت کرده‌ام. من باور دارم که این اقدام نتیجه بخش بوده و ما حصر را درهم شکسته و فاشیسم را به زیر می‌كشیم."

 

شرکت کنندگان با شعار "آزادی برای اوجالان" به این گردهمایی پایان دادند.

در شهر رن فعالیت مشابهی صورت گرفت. شرکت کنندگان در میدان شهرداری رن گردهم آمده و با بستن باند سیاه بر دهان خویش سکوت دولت‌های اروپایی در قبال مبارزه آزادیخواهی کردها را محکوم کردند.

 

همچنین کنشگران شهر کلن با نماد ۷۰۰۰ هزار زندانی که در اعتصاب غذا بسر می برند حلقه‌ای انسانی متشکل از ۷۰ تن را تشکیل داده و هر یک تصویری از اعتصاب‌کنندگان را در دست داشت.

در شهر مانهایم هم گردهمایی اعتراضی برگزار شد. شرکت کنندگان با پخش بروشور و بستن باند سیاه بر دها خویش سکوت دولت‌ها و نهادهای اروپایی را محکوم کردند.

همچنین کردستانی‌های ساکن در شهر اشتوتگارت با گردهمایی اعتراضی سکوت اروپا را در مورد اعتصاب غذای گسترده کردها محکوم کردند. در این گردهمایی هم بروشورهایی در رابطه با اعتصاب غذا میان شهروندان توزیع شد.