تدارکات عملیات نظامی ارتش غاصب ترکیه در هفت منطقه شرنخ

رژیم حاکم بر ترکیه در حال تدارک آغاز عملیات وسیع نظامی در شرنخ است و هفت منطقه را به عنوان "مناطق ویژه امنیتی" معرفی کرده است.

رژیم حاکم بر ترکیه در حال تدارک آغاز عملیات وسیع نظامی در شرنخ است و هفت منطقه را به عنوان "مناطق ویژه امنیتی" معرفی کرده است.

 

هفت منطقه بخش باسان شرنخ برای ١۵ روز به عنوان "مناطق ویژه امنیتی" اعلام شد. در این مدت که از امروز آغاز و تا ١٧ مرداد به درازا می‌کشد منع آمد و رفت برقرار می‌گردد.

 

به گفته منابع آگاه محلی در روزهای اخیر تحرکات نظامی ارتش غاصب ترکیه در این عرصه‌ها افزایش یافته است.