تقسیمات فدراسیون دمکراتیک شمال سوریه و شکل‌گیری سه منطقه فدرال

نظام فدرال دمکراتیك شمال سوریه از تقسیمات تازه اداری و جغرافیایی خبر داد. طبق این تقسیمات سه منطقەی فدرال جزیر، فرات و عفرین شکل گرفته که هر یک از آنها شهرها و کانتون‌های مختلفی را در بر می‌گیرند

نظام فدرال دمکراتیك شمال سوریه از تقسیمات تازه اداری و جغرافیایی خبر داد. طبق این تقسیمات سه منطقەی فدرال جزیر، فرات و عفرین شکل گرفته که هر یک از آنها شهرها و کانتون‌های مختلفی را در بر می‌گیرند

 

نظام فدرال دمکراتیك شمال سوریه طبق قوانین جدید مدیریت مناطق به سه منطقە تقسیم شده است.

 

بنا به اطلاعیەای که فدراسیون دمکراتیك شمال سوریه منتشر کرده است این تغییرات بر پایه اصول دمکراتیك برای تقسیم امور خدمات عمومی، اقتصادی و فرهنگی و دیگر نیازهای اجتماع صورت گرفته است.

 

مناطق فدرال بخشی از خودمدیریتی‌ دمکراتیك هستند که از کانتون‌ها و مناطق جغرافیایی شکل گرفتەاند.

 

مناطق فدرال شمال سوریه به این ترتیب اعلام شدەاند:

 

"منطقەی فدرال جزیر متشکل از کانتون حسکه و کانتون قامشلو"

کانتون حسکه متشکل از مناطق حسکه، دربسی، سرکانی و تل‌تمر، و کانتون قامشلو متشکل از مناطق قامشلو و دِرِک است.

 

"منطقەی فدرال فرات متشکل از کانتون کوبانی و کانتون گرەسپی تا تل‌ابیض"

کانتون کوبانی متشکل از شهر کوبانی و شهرک‌ها و دهستان‌های اطراف آن و کانتون گرەسپی متشکل از منطقەی گرەسپی، دهستان‌های اطراف آنها و شهرک‌های عین‌عیسی و سلوک است.

 

"و منطقەی فدرال عفرین که از دو کانتون عفرین و شهبا شکل می‌گیرد"

مناطق عفرین، جندرس و راجو بخشی از کانتون عفرین، و نواحی تل‌رفعت، احرز، فافین و کفرنایا بخشی از کانتون شهبا به حساب می‌آیند.

 

قوانین مربوط به ادارەی این مناطق طی روزهای بیست و هفتم و بیست و هشتم ماه ژوئیە در نشست مجلس موسسان فدراسیون دمکراتیك شمال سوریه به تصویب رسیده است.