تملی: تلا‌ش‌های آن‌ها ناکارامد است

سزای تملی ریاست مشترک ه.د.پ اعلام کرد، وضعیت کنونی حاکمیت حاکی از آن است که راه سوم مشروع و به حق است و افزود، "شدت حملات را درک می‌کنیم، زیرا درمانده‌‌اند. اقدامات آن‌ها با ایستادن در برابر جریان تاریخ ناکارامد است."

  سزای تملی ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها ه.د.پ در رابطه با غصب شهرداری‌ کلانشهرهای آمد، وان و مردین اعلام کرد، حاکمیتی که در ۱۹ آگوست/ ۲۸ مرداد کودتای جدیدی را آغاز کرد نابود شده است. قادر به مدیریت نبوده و بدون قیم و وضعیت ویژه قادر به حیات خود نیست. تملی اعلام داشت، " این ستم حاکی از آن است که حاکمیت از راه خشونت خواهان بر سر پا ماندن است و دیگر چیزی برای عرضه به خلق ندارد." وی اعلام کرد، " تلاش‌های بلوک آ.ک.پ/م.ه.پ علیه خلق‌های ترکیه و افزایش اختلافات بر اساس دشمنی با کردها تلاشی مثمر ثمر نیست.  تملی گفت، "دولت بدین شکل اداره نمی‌گردد. بایستی ذهنیت دولت منطقی باشد. قصدمان این است که از حقوق سیاست و سنت خلق کهن این سرزمین صیانت نموده و اراده‌ی زندگی مشترک را ایجاد نماید. ذهنیت دولت حقوق دمکراتیک است. مجبور هستیم که آن را ایجاد نماییم."

به هیچ شکلی مشروع نیست

  تملی اظهار داشت، "غصب اراده سیاست مدنی بدست قیم نشانی از ذهنیت دولتی شکست خورده است و افزود، "در ابتدا خلق کرد، تمامی خلق‌های ترکیه، زحمتکشان، زنان، نیروهای که خواهان ایجاد دمکراسی در ترکیه هستند در برابر این کودتا گردهم آیید و مبارزات را گسترش دهید. ذهنیت قیم و قیم‌هایی که شهرداری‌ها را غصب نموده‌اند مشروع نیست. به اندازه‌ی قیم بایستی در برابر ذهنیت قیم حاکمیت مبارزه نمود. "

قادر نخواهند بود در برابر جریان تاریخ بایستند

  تملی اعلام کرد، وضعیت کنونی حاکمیت حاکی از آن است که راه سوم تا چه اندازه مشروع و به حق است و افزود، "به همین دلیل خشونت آن‌ها را درک می‌کنیم، زیرا درمانده‌اند. تلاش‌های آن‌ها در برابر جریان تاریخ ناکارامد است."

پرسش "چه باید کرد" برای هر کسی است

  تملی اظهار داشت، بار دیگر اثبات شد که گردهم آمدن در ائتلاف دمکراسی یک وظیفه است و افزود، بایستی هر کسی در برابر تلاش‌ برای معمولی جلوه دادن وضعیت ویژه که به آن "سیستم حکومت ریاست جمهوری" گفته می‌شود و خشونت و حاکمیت آ.ک.پ/ م.ه.پ که مشروعیت خود را از دست داده‌اند پرسش "چه باید کرد" را از خود بپرسد.

  ریاست مشترک ه.د.پ از احزاب سیاسی، سازمان‌های مدنی، سندیکا و جنبش‌های اجتماعی درخواست کرد، پرسش چه باید کرد را از خود بپرسند و بایستی در این باره تفکر نمایند و افزود، "فراخوانمان درباره‌ی اتحاد دمکراسی آشکار است؛ مبارزه برای حق، صلح و دمکراسی و موجودیت است. بایستی هر کسی در برابر این دولت ستمکار، در برابر تفکری که در تلاش است فاشیسم را پایدار نمایند و از تروج دشمنی حمایت می‌کند، بگوید "من وجود دارم، از حقوق خویش دفاع خواهم کرد و با این هدف اینجا هستم." به همین دلیل درخواست می‌کنیم که در اتحاد دمکراسی یکی گردیم. به نظر من خلق ترکیه آشکارا پیشاهنگی و مسئولیت پذیری خلق کرد را مشاهده کرده و درک نموده‌اند. بایستی اراده‌ای برای حمایت و زندگی مشترک اتخاذ شود. "

مجالس مردمی و شاخه‌های آنان باید با ابتکار عمل اقدام نمایند

  بایستی تمامی احزاب اپوزیسیون و بویژه ج.ه.پ با ابتکار عمل اقدام نمایند. تمامی احزاب در مجلس، آ.ک.پ هم چونکه در میان آ.ک.پ حق سیاست نمانده است و تحت ستم قرار دارند، تمامی پارلمانتارها بدین شکل عمل نمایند، چونکه مسئول تمامی خلق‌ها هستند. بایستی در برابر اقداماتی بدین شکل بایستند. تنها قیم بر سر سه شهرداری کلانشهر ه.د.پ تعیین نشده‌اند، قیم علیه اراده‌ی آزاد سیاسی تعیین شده است. در آینده‌ی ترکیه روزهای سیاهی وجود دارد. بایستی از این پس در برابر آن ایستاده و هر کسی با ابتکار عمل اقدام نماید."