حزب دمکراتیك خلق‌ها حمله نژادپرستانه در اسکی‌شهیر را محکوم کرد

کمیسیون حقوق بشر حزب دمکراتیك خلق‌ها، حمله گروهی از نژادپرستان به دفتر یک وکیل دادگستری طرفدار ه.د.پ در شهر اسکی‌شهیر ترکیه را محکوم کرد

کمیسیون حقوق بشر حزب دمکراتیك خلق‌ها، حمله گروهی از نژادپرستان به دفتر یک وکیل دادگستری طرفدار ه.د.پ در شهر اسکی‌شهیر ترکیه را محکوم کرد.

 

عایشه آجار باشاران، نماینده پارلمان ترکیه و سخنگوی کمیسیون حقوق بشر حزب دمکراتیك خلق‌ها اعلام کرد که حملەای مسلحانه علیه دفتر یک وکیل دادگستری با نام "یلدز کاراسو" در اسکی‌شهیر رخ داده است.

 

مهاجمان بر روی دیوار نوشته اند که وجود طرفداران ه.د.پ در این منطقه را نمی خواهند.

عایشه آجار باشاران نماینده ه.د.پ در مجلس ترکیه می‌گوید که مهاجمان از گروههای نژادپرست ترکیه هستند و هدفشان این بوده که یلدز کاراسو از وکالت شماری از قربانیان یک انفجار در گردهمایی حامیان ه.د.پ منصرف شود.

 

او حمله به مخالفان حزب حاکم ترکیه در مناطق مختلف را محکوم کرد و خواستار اقدام دولت ترکیه برای توقف این حملات شد.