حمله نیروهای پلیس به خبرگزاری اتکین 

نیروهای پلیس به خبرگزاری اتکین" ETHA" حمله کرده و ۷ تن را دستگیر کردند.

  نیروهای پلیس به دفتر خبرگزاری اتکین حمله کرده و ۳ ساعت دفتر این خبرگزاری را تفتیش کردند. 

  در زمان تفتیش نیروهای پلیس ۷ تن از اعضای این خبرگزاری را دستگیر کردند. همچنین سایت ایرن خبرگزاری فیلتر شد. 

  این خبرگزاری در صفحه‌ی توئیتری خود اعلام کرد، ادیتورها و سردبیران این خبرگزاری به نامهای اسمیناز تمل، دنیز باکر، سردال اشک، یکی از کارمندان آنها به نام محمد آجتتین دستگیر شدەاند.

  همچنین این خبرگزاری اعلام کرد، خبرنگاران آنها حوا چوشتان، ازانجان ساری و همچنین یکی از اعضای مسئول پخش به نام گلچین آیکل دستگیر شدەاند.