خانواده اوجالان به سوی امرالی به راه افتادند

خانواده‌ی اوجالان و دیگر زندانیان امرالی به سوی امرالی به راه افتادند.

  خانواده رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان و هامیلی یلدرم، عمر خیری کونار و ویسی آکتاش به مناسبت عید قربان برای دیدار با بستگانشان به سوی امرالی به راه افتادند.

  خانواده روز جمعه از راه وکلایشان به دادستانی جمهوری بورسا مراجعه کرده بودند. پس از پاسخ مثبت دادستانی در ساعات صبح امروز خانواده به پایگاه ژاندارمری گملیک رفته و به سوی امرالی به راه افتادند.

  محمد اوجالان برادر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان، پولات یلدرم برادر هامیلی یلدرم، امین کونار برادر عمر خیری کونار و صالحه سالتک خواهد ویسی آکتاش به سوی امرالی به راه افتادند.

  اعلام شده است، از رفتن مظلوم دینچ وصی اوجالان برای انجام ملاقات ممانعت شده است.