خانواده زندانیان امرالی برای ملاقات به دادستانی بورسا مراجعه کردند

خانوادە رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان و ۳ زندانی دیگر در امرالی برای ملاقات به دادستانی جمهوری شهر بورسا مراجعه کردند.

  خانوادە رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان و ۳ زندانی دیگر در گروه F زندان فوق امنیتی امرالی برای دیدار با بستگانشان به دادستانی جمهوری در شهر بورسا مراجعه کردند.

  محمد اوجالان برادر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان، وصی اوجالان، مظلوم دینچ، پولات یلدرم برادر حامیلی یلدرم، امین کونار برادر عمر خیری کونار، صبیحه اصلان خواهر ویسی آکتاش برای ملاقات با زندانیان به دادگستری جمهوری در شهر بورسا مراجعه کردند.

  عمر خیری کونار و ویسی آکتاش  در ۱۵ مارس ۲۰۱۵/ ۲۴ اسفند ۱۳۹۳ بمانند منشی به امرالی منتقل شده بودند.همچنین حامیلی یلدرم در ۱۵ جولای ۲۰۱۵/ ۲۴ تیر ۱۳۹۴ به امرالی منتقل شده بود. خانوادە هر سه زندانی برای اولین بار در ۵ ژوئن/۱۵ خرداد به مناسبت عید فطر با زندانیان ملاقات کردند.