خانواده زندانیان امرالی خواستار انجام ملاقات شدند

خانواده رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و خانواده زندانیان سیاسی دیگر در زندان امرالی برای انجام ملاقات با عزیزانشان به دادسرای جمهوری در بورسا مراجعه کردند.

محمد اوجالان برادر رهبر خلق کورد و وصی این خانواده مظلوم دینچ برای ملاقات با عبدالله اوجالان در جزیره امرالی درخواست‌نامه‌ای را به دادسرای جمهوری در بورسا تحویل دادند.

همچنین اعضای خانواده هر کدام از هامیلی یلدرم، عمر خیری کونار و فیصل آكتاش نیز درخواست مشابهی را به دادسرا تقدیم کردند.

خانواده زندانیان محبوس در جزیره امرالی در سال گذشته (٢٠١٩) تنها دو بار در روزهای ۵ ژوئن و ١٢ آگوست موفق شده بودند عزیزان دربندشان را ملاقات کنند.

دادگستری ترکیه از ١٢ آگوست ٢٠١٩ از انجام هرگونه ملاقات زندانیان سیاسی کورد در امرالی با اعضای خانواده جلوگیری کرده است.