خانواده‌های داغدار جاده بابل را بستند

به گزارش رسانه‌های داخلی، قریب چهل خانواده روستای کپورچال واقع در استان مازنداران، دیروز جاده بابل را بستند.

به گزارش رسانەهای داخلی، قریب چهل خانوادە روستای کپورچال واقع در استان مازنداران، دیروز جاده بابل را بستند.

 

این خانوادەها کە فرزندانشان را بە دلیل حوادث رانندگی در این جادە از دست دادەاند، با در دست داشتن عکس عزیزانشان به اعتراض پرداختند. معترضان خواهان حضور فرماندار و استاندار و پاسخگویی آنان در خصوص خواستەهایشان هستند.

 

گفتە می شود، جاده کیاکلا به دلیل داشتن پیچ های خطرناک و نبود علائم راهنمایی و رانندگی تاکنون جان جوانان زیادی را گرفتە است.