دادستانی ترکیه با ملاقات خانواده اوجالان مخالفت کرد

دادستانی رژیم ترکیه با دیدار خانواده اوجالان با وی در زندان امرالی مخالفت کرد

روز گذشته محمد اوجالان برادر رهبر خلق کرد و مظلوم دینچ وصی خانواده به منظور ملاقات با وی به دادستانی جمهوری در بورسا مراجعه کردند. دادستان ترک درخواست خانواده را رد کرد.

 

همچنین اعضای سه خانواده دیگر که عزیزانشان در زندان امرالی در حصر قرار دارند خواهان با زندانیان شده بودند. دادستان درخواست آنان را هم رد کرده بود.

 

دادستان ترک ملاقات را به بهانه تخلف انضباطی رد کرده است.