درخواست ملاقات خانواده زندانیان امرالی

خانواده رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و خانواده‌های سه زندانی سیاسی دیگر کوردستان از طریق وکلای خانوادگی درخواستی را به مقامات قضایی بورسا تحویل دادند.

محمد اوجالان برادر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، علی کونار برادر عمر خیری کونار، پولات یلدرم برادر هامیلی یلدرم و ملیحه چتین خواهر ویسی آکتاش برای انجام ملاقات از طریق وکلایشان به دادستانی جمهوری در شهر ساحلی بورسا-ی ترکیه مراجعه کردند.

عبدالله اوجالان پس از ٢١ سال حبس روز ٢٧ آوریل برای اولین بار موفق شد با خانواده‌اش از طریق تلفن گفتگو کند. رهبر خلق کورد در این روز با برادرش تلفنی صحبت کرده بود. هر سه زندانی دیگر در امرالی نیز از روز انتقال به زندان جزیره امرالی در سال ٢٠١۵ از حق گفتگوی تلفنی با خانواده خود محروم شده و پس از ۵ سال برای نخستین بار با عزیزان خود تلفنی گفتگو کرده بودند.

عمر خیری کونار و ویسی آکتاش از ١۵ مارس ٢٠١۵ تنها سه بار در روزهای ۵ ژوئن، ١٢ آگوست ٢٠١٩ و ٢ مارس ٢٠٢٠ با اعضای خانواده‌ خود ملاقات کرده‌اند.

هامیلی یلدرم نیز از سال ٢٠١۵ تاکنون تنها در دو بار (۵ ژوئن ٢٠٢٠ و ١٢ آگوست ٢٠١٩) با خانواده خود ملاقات کرده است.