درخواست ملاقات خانواده زندانیان امرالی

خانواده رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و خانواده‌های سه زندانی سیاسی دیگر کوردستان از طریق وکلای خانوادگی درخواستی را به مقامات قضایی بورسا تحویل دادند.

محمد اوجالان برادر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و وصی خانواده مظلوم دینچ برای انجام ملاقات از طریق وکلایشان به دادستانی جمهوری در شهر ساحلی بورسا-ی ترکیه مراجعه کردند.

همچنین علی کونار برادر عمر خیری کونار، پولات یلدرم برادر هامیلی یلدرم و ملیحه چتین خواهر ویسی آکتاش خانواده‌های هر سه زندانی سیاسی کورد محبوس در زندان جزیره امرالی از طریق وکلایشان درخواست مشابهی را به دادستانی تحویل دادند.

خانواده رهبر خلق کورد پس از ١٢ آگوست ٢٠١٩ تنها یک بار در ٢ مارس ٢٠٢٠ در پی فشار افکار عمومی میهن‌دوستان و آزادیخواهان کورد بر رژیم ترکیه موفق به انجام ملاقات با ایشان شدند.