درخواست ملاقات خانواده زندانیان امرالی

خانواده رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و خانواده‌های سه زندانی سیاسی دیگر کوردستان از طریق وکلای خانوادگی درخواستی را به مقامات قضایی بورسا تحویل دادند.

محمد اوجالان برادر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و وصی خانواده مظلوم دینچ برای انجام ملاقات از طریق وکلایشان به دادستانی جمهوری در شهر ساحلی بورسا-ی ترکیه مراجعه کردند.

خانواده‌های هر سه زندانی سیاسی کورد دیگر نیز که با رهبر خلق کورد در جزیره امرالی محبوس شده‌اند درخواست مشابهی را به دادستانی تحویل دادند.

علی کونار برادر عمر خیری کونار، پولات یلدرم برادر هامیلی یلدرم و ملیحه چتین خواهر ویسی آکتاش از طریق وکلایشان به دادستانی جمهوری در بورسا مراجعه کردند.